Пра гэта віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік заявіў на па­ся­джэн­ні ра­бо­чай гру­пы па комп­лекс­ным ана­лі­зе ста­ну сіс­тэ­мы аду­ка­цыі і Рэс­пуб­лі­кан­ска­га са­ве­та рэк­та­раў, якое прай­шло на ба­зе Ба­ра­на­віц­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, піша Звязда.

«Звяр­таю ўва­гу рэк­та­раў на тое, што плат­ная фор­ма на­ву­чан­ня не па­він­на быць страт­най, — сказаў А.Тозік.

— Ка­лі за­хоў­ваць пад­рых­тоў­ку «плат­ні­каў», то сту­дэн­ты па­він­ны цал­кам па­кры­ваць вы­дат­кі за сваё на­ву­чан­не, а не так, як гэ­та адбываеццаа сён­ня, ка­лі па­ло­ву вы­дат­каў бя­рэ на ся­бе дзяр­жа­ва, — акрэс­ліў сваю па­зі­цыю Ана­толь То­зік. — Бо гэ­та ўжо мож­на рас­цэнь­ваць як ня­мэ­та­вае вы­ка­ры­стан­не бюд­жэт­ных срод­каў».

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна