Міжнародная навуковая канферэнцыя мае назву «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура». Яна пройдзе 5—6 лістапада. Яе ладзіць Нацыянальная Акадэмія Навук сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай, Польскім інстытутам у Мінску, дзяржаўным і педагагічным універсітэтамі.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

5 ЛІСТАПАДА

9:00—10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

Прэзідыум НАН Беларусі, пр-т Незалежнасці 66, другі паверх

10:00—13:00 Адкрыццё канферэнцыі.

Пленарнае пасяджэнне

Вялікая зала Прэзідыума НАН Беларусі, пр-т Незалежнасці 66, другі паверх

14:15 Адкрыццё выставы «На скрыжаванні шляхоў…»

Музей кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, пр-т Незалежнасці 116, трэці паверх

15:00—18:00 Праца па секцыях

6 ЛІСТАПАДА

9:30—13:00 Праца па секцыях

14:00—17:00 Праца па секцыях

17:00 Падвядзенне вынікаў.

Закрыццё канферэнцыі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, пак. 223

5 ЛІСТАПАДА

10:00—13:00

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Вялікая зала Прэзідыума НАН Беларусі, пр-т Незалежнасці 66, другі паверх)

Вітальнае слова Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, акадэміка, доктара эканамічных навук, прафесара Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова.

Вітальнае слова Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь Аляксандра Уладзіміравіча Канюка.

Вітальныя словы прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу і замежных дэлегацый.

ДАКЛАДЫ

1. Левко Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующий центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Полоцкое княжество в XII — первой половине XIII в. и зарождение ВКЛ.

2. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатка Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Найноўшая беларуская гістарыяграфія гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (канец ХХ —пачатак ХХІ ст.).

3. Tęgowski Jan, doktor habilitowany, profesor, kierownik Zakładu Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok, Polska).

Data urodzenia i miejsce pośród rodzeństwa Jagiełły.

4. Дворниченко Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России с древнейших времён до XX века Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

Великое Княжество Литовское и Русское: проблема политогенеза.

5. Рагаускас Айвас, доктор гуманитарных наук, профессор, проректор Литовского эдукологического университета (Вильнюс, Литва).

Ведовские процессы в Великом Княжестве Литовском в XVI в.

6. Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік, доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Актуальныя праблемы даследавання гісторыі ВКЛ.

7. Сасноўскі Зміцер Алегавіч, загадчык гістарычнага музея Дукорскага маёнтка, кіраўнік гурта «Стары Ольса» (Мінск, Беларусь).

Творчае пераасэнсаванне еўрапейскіх музычных уплываў у магнацкім і гарадскім асяроддзях ВКЛ XVI—XVII стст. (з музычным суправаджэннем гурта «Стары Ольса»).

СЕКЦЫЯ 1

ДУХОЎНАЯ І МАТЭРЫЯЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

(Нацыянальная бібліятэка Беларусі, пр-т Незалежнасці 116, зала адукацыйных тэхналогій, трэці паверх)

5 ЛІСТАПАДА

15:00—18:00

Мадэратары:

Бортнік Ігар Аляксандравіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь);

Сліж Наталля Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага філіяла «БІП — Інстытут правазнаўства» (Гродна, Беларусь).

1. Галенчанка Георгій Якаўлевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Унікальныя сведчанні духоўнай культуры ВКЛ у сацыяльным і этна-канфесійным кантэксце ў XVI—XVIII стст.

2. Суша Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат культуралогіі, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (Мінск, Беларусь).

Кніжная спадчына Вялікага Княства Літоўскага: перспектывы даследавання, уліку, захавання і сумеснага выкарыстання.

3. Лeпyoнюc Владac, докторант Bильнюсского университета (Вильнюс, Литва).

Лев Сапeга как деятель культуры: миф и реальность.

4. Ziober Aleksandra, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, Polska).

Jan Stanisław Sapieha w świetle «Życia Sapiehów…». Prawda i mity.

5. Семянчук Альбіна Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна, Беларусь).

Рэйнгальд Гейдэнштэйн — «чалавек святла і прагрэсу».

6. Бортнік Ігар Аляксандравіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь).

Грамадска-палітычныя ідэі ў творчасці Мацея Бембуса.

7. Баранова Алла Саввична, кандидат педагогических наук, доцент Минского государственного лингвистического университета (Минск, Беларусь).

Просветительские взгляды выдающихся педагогов ВКЛ.

8. Самусік Андрэй Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Спецыфіка грамадзянска-патрыятычнага выхавання ў айчынных навучальных установах у час дзейнасці Адукацыйнай камісіі (1773—1795 гг.).

9. Новаш Ольга Валерьевна, соискатель Республиканского института высшей школы (Минск, Беларусь).

Культурное наследие Эдукационной комиссии.

10. Лютко Сергей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель начальника кафедры военной стратегии Военной академии Республики Беларусь (Минск, Беларусь).

Военно-учебные заведения на территории Беларуси в XVIII ст.

6 ЛІСТАПАДА

9:30—13:00

ПРАЦЯГ ПРАЦЫ СЕКЦЫІ 1

Мадэратары:

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара па навуковай працы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, Беларусь);

Зуене Гітана, доктар гуманітарных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы (Вільнюс, Літва).

11. Manyś Bernadetta, doktor, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska).

Wileńskie obchody królewskich imienin, jako przykład święta o charakterze państwowym.

12. Уласавец Яўген Вячаслававіч, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Гальшанскі грунтавы магільнік у кантэксце ранняй гісторыі ВКЛ (другая палова XIII — XIV ст.).

13. Жлутка Алесь Анатольевіч, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Пачаткі афіцыйнай іерархіі хрысціянства Заходняга абраду ў ВКЛ: дакументы і сведчанні XIII ст.

14. Санько Сяргей Іванавіч, кандыдат філасофскіх навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі(Мінск, Беларусь).

Некаторыя адметныя рысы рэлігійнасці беларусаў у ВКЛ XVI—XVII стст.

15. Барсук Алена Яўгенаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна, дактарант БДУ (Мазыр, Беларусь).

Берасцейская царкоўная ўнія: палеміка «за» і «супраць».

16. Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара па навуковай працы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, Беларусь).

Сфальсіфікаваная візіта царквы ў в. Дзмітравічы Аршанскага павета 1621 г.

17. Палікоўская Таццяна Ігараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Эвалюцыя айчыннай гістарыяграфіі гісторыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў у Беларусі.

18. Lepalczyk Anna, magister, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska).

O uczynku pewnych obywateli mścisławskich. Tumult religijny w Osmołowiczach z roku 1765 w perspektywie sprawy dysydenckiej.

19. Рассадин Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного технологического университета (Минск, Беларусь).

Герб «Великого Княжества Литовского и Руського» в Брянском Свенском монастыре.

20. Рассадин Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного технологического университета (Минск, Беларусь); Калечиц Инна Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск, Беларусь).

Каменная матрица печати из Лавришевского монастыря.

21. Калечиц Инна Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск, Беларусь).

Жители Полоцка в XV—XVIII вв.: по материалам граффити Спасской церкви.

22. Jozefow-Czerwińska Bożena, doktor, kierownik zakładu antropologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk, Polska).

Praktyki magiczne w dochodzeniu praw i sprawiedliwości.

14:00—17:00

Мадэратары:

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Суша Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат культуралогіі, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Мінск, Беларусь).

23. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Барацьба замкавых баяр Чачэрскага і Прапойскага старостваў за свае правы ў другой палове XVI — першай палове XVII ст.

24. Сліж Наталля Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага філіяла «БІП—Інстытут правазнаўства» (Гродна, Беларусь).

Прыватныя адносіны паміж мужчынам і жанчынай у ВКЛ у XVI—XVII стст.

25. Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Статут у Інфлянтах: асобнікі Статута ВКЛ 1588 г. у рыжскіх зборах («рускі» і нямецкі).

26. Анофранка Наталля Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Нормы Статута ВКЛ 1588 г. у сямейным праве і спадчынных правах жанчын (1772—1840 гг.).

27. Сурскі Ягор Дзмітрыевіч, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Арганізацыя гандлю ў ВКЛ паводле Статуту 1588 г.

28. Зуене Гитана, доктор гуманитарных наук, научный сотрудник Института истории Литвы (Вильнюс, Литва).

Смертная казнь в Могилёвской магдебургии (конец XVI в. — первая половина XVII в.).

29. Бурба Домининкас, доктор гуманитарных наук, преподаватель Литовского эдукологического университета (Вильнюс, Литва).

Разбой и грабёж среди шляхтичей Виленского повета в ХVІIІ веке: основные тенденции.

30. Дмитрачков Пётр Фролович, кандидат исторических наук, профессор Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова (Могилёв, Беларусь).

Проблемы становления и развития ВКЛ в курсе истории Беларуси: научно-методический аспект (из опыта преподавания).

31. Пиворунене София, ведущий специалист Литовского эдукологического университета (Вильнюс, Литва).

Изучение истории Великого Княжества Литовского в Литовском эдукологическом университете.

32. Цымбал Аляксандр Георгіевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь); Буконкін Дзяніс Аляксеевіч, магістр палітычных навук, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Да пытання месца ВКЛ у гістарычнай памяці ў Беларусі.

33. Навасельцава Ганна Віктараўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск, Беларусь).

Мастацкае адлюстраванне вобразаў вядомых гістарычных асоб Вялікага Княства Літоўскага ў беларускай прозе канца ХХ стагоддзя.

34. Калясінскі Валерый Францавіч, скульптар, сябра Беларускага Саюза мастакоў (Мінск, Беларусь).

Медальернае мастацтва ВКЛ XVII ст.

СЕКЦЫЯ 2

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, актавая зала, чацвёрты паверх)

5 ЛІСТАПАДА

15:00—18:00

Мадэратары:

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Шмігельскіце-Стукене Рамуне, доктар гуманітарных навук, дацэнт, загадчыца аддзела гісторыі ВКЛ Інстытута гісторыі Літвы (Вильнюс, Литва).

1. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Асновы палітычнага, сацыяльнага і эканамічнага развіцця ВКЛ у ХV—ХVІ стст.

2. Черкасов Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета (Минск, Беларусь).

Великое Княжество Литовское в «Путешествиях и Посольствах» Жильбера де Ланнуа.

3. Kunigielis Joanna, magister, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce, Polska).

Litewskie miasta w relacji Gilberta de Lannoy z roku 1414.

4. Rożanek Bartosz, magistrant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska).

Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego oczami cudzoziemca — czyli czego możemy dowiedzieć się z dzieła Alessandro Guagniniego «Sarmatiae Europae descriptio».

5. Jakubowski Melchior, magister, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska).

Topografia jako źródło do badań nad historią miast Wielkiego Księstwa Litewskiego.

6. Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Тапанімічная спадчына ВКЛ у гарадах сучаснай Беларусі.

7. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Новыя крыніцы для вывучэння гісторыі ВКЛ (па выніках выратавальных археалагічных даследаванняў у Беларусі).

8. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Значэнне масавага археалагічнага матэрыялу ў вывучэнні гарадоў і замкаў.

9. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь); Здановіч Ніна Іванаўна, старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Метады даціроўкі керамічнага посуду з раскопак гарадоў і замкаў.

10. Чекурков Василь Серафимович, здобувач Рівненського державного гуманітарного університету, керівник клубу «Юний археолог» Рівненського Палацу дітей та молоді (Рівне, Україна).

Колекція кахель ХV — першої половини ХVІІ ст. з археологічних розкопок міст Східної Волині.

6 ЛІСТАПАДА

9:30—13:00

ПРАЦЯГ ПРАЦЫ СЕКЦЫІ 4

Мадэратары:

Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Ваўжэнюк Іаанна, доктар, ад’юнкт універсітэта кардынала Стэфана Вышыньскага ў Варшаве (Варшава, Польшча).

11. Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна, магістр гістарычных навук, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Шкляныя вырабы ў кантэксце матэрыяльнай культуры Вялікага Княства Літоўскага.

12. Wawrzeniuk Joanna, doctor, adiunkt Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska).

Życie i śmierć mieszkańców dawnego Supraśla na Podlasiu w świetle ostatnich badań archeologicznych.

13. Прищепа Богдан Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Ровенского государственного гуманитарного университета (Ровно, Украина).

Археологические исследования Острога XV—XVII вв.

14. Башкоў Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст, Беларусь).

Археалагічныя даследаванні Воўчына ў рамках рэстаўрацыйных прац.

15. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытут гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Воласць Мглін у пачатку XVII ст.

16. Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест — Софир» (Брест, Беларусь).

Еврейская община Бреста в ХV—XVIII вв.

17. Васильев Сергей Викторович, кандидат исторических наук, ведущий специалист некоммерческого партнёрства «Серебряное кольцо России» (Санкт-Петербург, Россия).

Братства, братчины и гильдии в Великом Княжестве Литовском и городах Европы.

18. Казанцаў Яўген Яўгенавіч, старшы навуковы супрацоўнік Музея сучаснай беларускай дзяржаўнасці, магістрант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Млынарства места Менскага ў канцы XV—XVIII ст.

19. Ворончук Ірина Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства Міністерства освіти і науки України (Київ, Україна).

Аграрная реформа 1557 г. на Волыни.

20. Волунгявичюс Витаутас, доктор гуманитарных наук, преподаватель Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва).

Кем являлся крестьянин в Великом Княжестве Литовском до аграрной реформы — земледелец, крестьянин, крепостной?

21. Темушев Степан Николаевич, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).

Сохранение элементов налогово-даннической системы Древней Руси в налоговой практике ВКЛ.

22. Гурбик Андрій Олександрович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (Київ, Україна).

Фіскальні відносини на українських землях у складі Великого Князівства Литовського.

14:00—17:00

Мадэратары:

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Гродна, Беларусь).

23. Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Уніфікацыя мер ВКЛ на соймах XVII—XVIII стст.

24. Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета (Минск, Беларусь).

Государственный кредит в ВКЛ.

25. Ciesielski Tomasz, doktor habilitowany, professor, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego (Opole, Polska).

Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego 1717—1764.

26. Pilarczyk Piotr, doctor, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska).

Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego: możliwości badań nie tylko nad historią gospodarczą.

27. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Бюджэтная сістэма Літоўскай правінцыі Рэчы Паспалітай у 60—90 гг. XVIII ст.

28. Шмигельските-Стукене Рамуне, доктор гуманитарных наук, доцент, заведующий отделом истории ВКЛ Института истории Литвы (Вильнюс, Литва).

Скарбовая администрация табачной монополии в ВКЛ (1785—1794 гг.).

29. Кітурка Ірына Фёдараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Гродна, Беларусь).

Мытная справа ВКЛ пасля Першага падзелу Рэчы Паспалітай: праекты рэарганізацыі і іх рэалізацыя.

30. Кобринец Валерий Арсеньевич, научный сотрудник Музея Белорусского Полесья (Пинск, Беларусь).

Материалы Могилёвского магистрата первой половины XVII в. о русских монетах в торговле и кредите.

31. Юргенсон Всеволод Александрович, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Иностранная монета в денежном обращении ВКЛ XVII—XVIII вв.

32. Бектинеев Шамиль Иршатович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Тезаврация монетных комплексов с «боратинками» 1658—1666 гг. и денежное обращение на территории Беларуси: нумизматический этюд.

33. Бойко-Гагарин Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального музея истории Украины (Киев, Украина).

Подделка монет времени Яна ІІ Казимира: шеляги 1668 года.

СЕКЦЫЯ 3

ПАЛІТЫКА І ДЫПЛАМАТЫЯ

(Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я.Коласа НАН Беларусі, вул. Сурганава 15, зала рэдкіх кніг і рукапісаў, шосты паверх)

5 ЛІСТАПАДА

15:00—18:00

Мадэратары:

Груша Аляксандр Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Марзалюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Магілёў, Беларусь).

1. Риер Яков Григорьевич, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории Могилёвского государственного университета (Могилев, Беларусь).

Этапы образования литовского государства на фоне исторического развития Европы в I — начале II тыс. н.э.: природно-географические и социальные факторы.

2. Бохан Юрый Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Крэўская ўнія і сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на беларускія землях ВКЛ у канцы XIV — першай палове XV ст.

3. Марзалюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Магілёў, Беларусь).

Вытокі і генэзіс беларускага вобраза ВКЛ у гістарычным наратыве XV—XX стст.

4. Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, доцент, главный редактор журнала «Беларуская думка» (Минск, Беларусь).

Традиции белоруской государственности при формировании политических систем в первой трети ХХ века.

5. Груша Александр Иванович, кандидат исторических наук, доцент, директор Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Литвины и русины. Уровни, формы и способы взаимодействия двух народов в одном государстве в XIV — первой трети XVI в.

6. Константинов Валентин, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории Молдавской академии Наук (Кишинев, Молдова).

Политика Витовта в отношении Молдавского княжества конца XIV — начала XV века.

7. Полехов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (Москва, Россия).

Завещания Василия I с печатями Витовта и политическая ситуация в Восточной Европе.

8. Szweda Adam, doktor habilitowany, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, Polska).

Litewscy gwaranci traktatów z zakonem krzyżackim w I połowie XV wieku.

9. Любы Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Палітыка Ягелонаў і яе адлюстраванне ў сучасным нацыянальным наратыве.

10. Szybkowski Sobiesław, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, Polska).

Kontakty wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka z Gdańskiem w latach 1492—1501.

6 ЛІСТАПАДА

9:30—13:00

ПРАЦЯГ ПРАЦЫ СЕКЦЫІ 2

Мадэратары:

Мацук Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Перлакоўскі Адам, доктар габілітаваны, ад’юнкт Ягелонскага ўніверсітэта ў Кракаве (Кракаў, Польшча).

11. Szulc Dominik, doctor, adiunkt-stażysta Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Warszawa, Polska).

Polsko-litewskie spory graniczne między ziemiami lubelską a brzeską w I połowie XVI wieku.

12. Сидоренко Борис Игоревич, кандидат исторических наук, доцент Могилёвского филиала «БІП —институт правоведения» (Могилёв, Беларусь).

Поединок двух дипломатий: Вильно и Москва за столом переговоров в споре за древнерусское наследство в первой трети XVI века.

13. Янушкевіч Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістатычных навук, дацэнт, дактарант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Нестандартныя сітуацыі ў дыпламатычнай практыцы Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVI ст.

14. Латушкін Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Да пытання аднаўлення цэласнасці т.зв. «дыпламатычнай» часткі дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага.

15. Салей Сяргей Міхайлавіч, магістр (Гродна, Беларусь).

Перамовы з маскоўскім пасольствам на чале з Ф.І. Умным-Колычавым у Гародні (ліпень — жнівень 1567 г.) у кантэксце эвалюцыі кампетэнцый вышэйшых дзяржаўных органаў ВКЛ у ажыццяўленні знешнепалітычнай дзейнасці.

16. Chorążyczewski Waldemar, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, Polska); Degen Robert, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, Polska).

Przyłączenie czy przywrócenie? Na marginesie dokumentów inkorporacyjnych Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny z roku 1569.

17. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Праблемы даследавання земскага прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай (на прыкладзе заключнага этапа Люблінскага сойма 1569 г.).

18. Радаман Андрэй Аляксандравіч, старшы выкладчык Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (Мінск, Беларусь).

Соймікі Наваградскага ваяводства перад Кракаўскім соймам 1603 г.

19. Якубаў Віктар Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана фінансава-эканамічнага факультэта Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь).

Радзівілы ў рокашы 1607—1609 гг.

20. Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта (Гродна, Беларусь).

Парламенцкія прамовы прадстаўнікоў Вялікага Княства Літоўскага на соймах Рэчы Паспалітай другой чвэрці XVII ст. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродна).

21. Віцько Дзмітрый Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук, рэдактар часопіса «Arche. Пачатак» (Мінск, Беларусь).

ВКЛ напярэдадні грамадзянскай вайны: сутыкненні на дэпутацкіх сойміках 1696 г. і справа Яленскіх.

22. Perłakowski Adam, doktor habilitowany, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Krakow, Polska).

Rady senatu w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach saskich (1697—1763).

14:00—17:00

Мадэратары:

Філатава Алена Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Страйноўскі Анджэй, доктар габілітаваны, прафесар Акадэміі імя Яна Длугаша ў Чанстахове (Чанстахова, Польшча).

23. Мацук Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Попіс новагародскай шляхты ў 1733 г.

24. Danilczyk Adam, doctor, pracownik naukowy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska).

Korespondencja krajowa Stanisława Augusta jako zródło do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVIII wieku.

25. Srogosz Tadeusz, doktor habilitowany, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polska).

Sprawność nowożytnej administracji w zakresie policji w Wielkim Księstwie Litewskim (1768—1794).

26. Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Отношение магнатерии ВКЛ с Российской империей в 1762—1795 гг.

27. Łosowski Janusz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska).

System kancelaryjny litewskich komisji porządkowych cywilno-wojskowych w latach 1790—1792 jako nowoczesny instrument wspomagania ich pracy administracyjnej.

28. Stroynowski Andrzej, doktor habilitowany, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polska).

Kazimierz Nestor Sapieha, jako marszałek konfederacji litewskiej na Sejmie Czteroletnim.

29. Bucholc-Srogosz Katarzyna, doctor, adiunkt Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polska).

Ignacy Potocki na Sejmie Czteroletnim.

30. Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Асаблівасці фарміравання інстытутаў Таргавіцкай канфедэрацыі на землях Вялікага Княства Літоўскага.

31. Валодзькін Андрэй Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Ідэя аднаўлення ВКЛ і балтыйская ідэя ў часы Першай сусветнай вайны і Парыжскай мірнай канферэнцыі, як канкурэнты за геапалітычнае перафарматаванне гістарычнай прасторы Вялікага Княства.

СЕКЦЫЯ 4

ВАЙСКОВАЯ СПРАВА І САСЛОЎНАЯ СТРУКТУРА ГРАМАДСТВА

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223)

5 ЛІСТАПАДА

15:00—18:00

Мадэратары:

Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Нагельскі Міраслаў, доктар габілітаваны, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта (Варшава, Польшча).

1. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Узбраенне насельніцтва беларускіх земляў Вялікага Княства Літоўскага ў XIV—XV стст.: стан, крыніцы і перспектывы даследаванняў.

2. Бохан Юрый Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Плябейская зброя і зброя ў руках плябея ў ВКЛ у XV—XVI стст.

3. Мазарчук Дмитрий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета довузовской подготовки Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, Беларусь).

Оршанская битва 1514 г. и военные традиции раннего Нового времени.

4. Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Пра колькасць і склад літоўска-польскага войска ў бітве пад Оршай 1514 г.

5. Шиляев Антон Павлович, магистр исторических наук, ассистент кафедры Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Гомель, Беларусь).

Система управления вооружёнными силами ВКЛ на рубеже XVI—XVII вв.

6. Nagielski Mirosław, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska).

Społeczeństwo W.Ks.Lit. w trakcie wypraw J. Radziwiłła przeciwko Kozakom (1649—1651).

7. Чаропка Станіслаў Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (Гомель, Беларусь).

Палессе ў ліхалецці сярэдзіны XVII ст.

8. Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Ацэнка ролі і значэння казацка-сялянскай вайны 1648—1651 гг. у гісторыі Беларусі ў найноўшай айчыннай гістарыяграфіі.

9. Sawicki Mariusz, doctor, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego (Opole, Polska).

Chorągwie sapieżyńskie w II połowie XVII wieku w świetle ksiąg litewskich komisji skarbowowojskowych.

10. Яраш Аляксандр Вячаслававіч, захавальнік фондаў Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» (Нясвіж, Беларусь).

Малавядомая іканаграфічная крыніца па гісторыі радзівілаўскіх войск і ваколіц Нясвіжа другой паловы XVIII ст.

6 ЛІСТАПАДА

9:30—13:00

ПРАЦЯГ ПРАЦЫ СЕКЦЫІ 3

Мадэратары:

Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь);

Харужанка Алег Ігаравіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута расійскай гісторыі Расійскай акадэміі навук (Масква, Расія).

11. Исаев Артём Андреевич, магистр исторических наук, учитель истории средней школы №45 г. Могилёва (Могилёв, Беларусь).

Средневековые замки Могилёвщины.

12. Волкаў Мікалай Аляксандравіч, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Да пытання рэстаўрацыі Старога замка ў Гродна.

13. Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Замак Свіслач у эпоху ВКЛ (паводле археалагічных і пісьмовых дадзеных).

14. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ (Мінск, Беларусь).

Асноўныя вынікі археалагічных даследаванняў Мядзельскага замка.

15. Клімаў Марат Васільевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Пскоўская пячатка XV ст. з Лучна як адлюстраванне невядомага аспекта ў рэгіянальнай гісторыі ВКЛ.

16. Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Жанчыны «знакомитых» родаў ВКЛ у першай палове XVI ст.

17. Ганчарэнка Сяргей Аляксандравіч, магістр гістарычных навук, аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Магнатэрыя як нефармальная элітарная сацыяльная група ўнутры вышэйшага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVII стст.

18. Глінскі Яўген Станіслававіч, магістр гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Легенды аб паходжанні шляхты Вялікага Княства Літоўскага: тэндэнцыі развіцця ў XVII ст.

19. Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Камунікацыйная культура шляхты ВКЛ паводле мемуараў XVII—XVIII стст.

20. Скеп’ян Настасся Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Магнацкі двор XVI—XVII стст.

21. Kołodziej Robert, doctor habilitowany, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, Polska).

Przebudowa pałacu Radziwiłłów w Grodnie w 1686 r. na tle pierwszych dwóch sejmów grodzieńskich.

22. Wolański Filip, doktor habilitowany, zastępca dyrektora do spraw nauki i wspołpracy z zagranicą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, Polska).

Społeczno-kulturowa rola kaznodziejstwa funeralnego w budowaniu prestiżu magnaterii litewskiej epoki saskiej.

14:00—17:00

Мадэратары:

Рольнік Дарыюш, доктар габілітаваны, ад’юнкт Сілезскага ўніверсітэта ў Катовіцах (Катовіцы, Польшча);

Скеп’ян Настасся Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

23. Bąk Justyna, magister, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, Polska).

Jakoż na ziemi tak i w niebie — metaforyczny awans w zaświatach magnaterii litewskiej na podstawie kazań pogrzebowych przełomu XVII—XVIII wieku.

24. Кловас Миндаугас, аспирант Института истории Литвы (Вильнюс, Литва).

Факторы появления и распространения частных документов в ВКЛ от конца XIV до начала XVI века.

25. Шеков Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (Тула, Россия).

Летописные известия об участии князей Одоевских в Луцком и Трокском съездах 1429 и 1430 гг.

26. Хоруженко Олег Игоревич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (Москва, Россия).

Потомки Ивана Калиты в ВКЛ.

27. Ерусалимский Константин Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия).

Архив князя Семена Федоровича Бельского: хозяйство и самосознание московского эмигранта в Великом Княжестве Литовском.

28. Rolnik Dariusz, doktor habilitowany, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, Polska).

Materiały do dziejów Litwy XVII—XIX wieku w Archiwum Jeleńskich. O polityce, społeczeństwie, gospodarce i litewskim rodzie Jeleńskich.

29. Стецкевич-Чебоганов Анатолий Васильевич, член Союза писателей Беларуси (Минск, Беларусь).

Историко-культурное наследие представителей древних родов Великого Княжества Литовского: Корсаков и Калениковичей.

30. Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь).

Кар’ера мсціслаўскага ваяводы Грыгорыя Друцкага-Горскага.

31. Скеп’ян Ніна Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук (Прага, Чэхія).

Фарміраванне цэнтральных органаў улады ВКЛ на прыкладзе інстытута канцлера.

32. Полищук Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Национальной академии наук Украины (Киев, Украина).

Некоторые особенности репрезентации уряда маршалка Волынской земли и луцкого старосты от имени наивысшего гетмана ВКЛ князя К.И. Острожского в 1510—1520-х гг.

33. Блануца Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (Київ, Україна).

Староста у Великому Князівстві Литовському до середини XVI ст.: статус, повноваження та практика їх реалізації.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна