Viktar Babaryka zajaviŭ, što kateharyčna admaŭlaje vystaŭlenyja abvinavačańni, paviedamlaje «Svaboda».

Napačatku Viktar Babaryka prasiŭ zrabić pierapynak i dać paŭtary-dźvie hadziny dla kanfidencyjnaj sustrečy z advakatami, «kab atrymać advakackuju abaronu i dapamohu, realizavać svajo prava na abaronu». Adnak sudździa hetaje chadajnictva nie zadavoliŭ. Tady Babaryka paprasiŭ dać mahčymaść zadać udakładniajučaje pytańnie, ale sudździa skazaŭ, što «pytańni sudu nie zadajucca».

Na pačatku svajho vystupu Babaryka zajaviŭ, što jon kateharyčna suprać vystaŭlenych abvinavačańniaŭ. U cełym kryminalny pieraśled jaho samoha, a taksama jaho syna i siabroŭ, kaleh i partnioraŭ jon nazvaŭ «absalutna biespadstaŭnym» i «palityčna matyvavanym».

«Jany nie pieraśledujuć mety ŭstanaŭleńnia viny, dokazu viny, a pieraśledujuć adpačatku tolki adnu metu — moj niaŭdzieł u palityčnym pracesie, a mienavita ŭ vybarach prezidenta Respubliki Biełaruś. Pra heta ja havaryŭ adpačatku», — skazaŭ Babaryka.

«Ja prapanoŭvaŭ inšyja varyjanty raźvićcia»

Jon skazaŭ, što ŭ 1995 hodzie byŭ pryniaty na pasadu hałoŭnaha ekśpierta ŭ banku i za piać hadoŭ staŭ staršynioj jaho praŭleńnia. Za 20 hadoŭ kiraŭnictva bank pieratvaryŭsia ź nievialikaha finansavaha instytuta ŭ adzin z najbujniejšych u Biełarusi, jaki pakazvaŭ prybytak kala 50 miljonaŭ dalaraŭ.

Babaryka skazaŭ, što 12 maja 2020 hodu zajaviŭ pra namier vyłučacca kandydatam u prezidenty Biełarusi, bo ličyŭ, što dośvied i vyniki, dasiahnutyja na pasadzie mieniedžara banka, mohuć być zapatrabavanyja ŭ krainie.

«Ja prapanoŭvaŭ inšyja varyjanty raźvićcia, adroznyja ad dziejnaj na toj momant sistemy, jakaja zachoŭvajecca dahetul, sastarełaj, kvazisacyjalistyčnaj i kvazisavieckaj sistemy», — skazaŭ Babaryka.

Na hetych słovach sudździa pierarvaŭ Babaryku i skazaŭ, kab jon davaŭ tłumačeńni pa vystaŭlenym abvinavačańni. Babaryka paprasiŭ jaho nie pierabivać.

Dalej jon skazaŭ, što jaho pazicyja nie zastałasia niezaŭvažanaja jak bolšaj častkaj hramadzianskaj supolnaści, tak i adnym z kandydataŭ Alaksandram Łukašenkam, i tady «byŭ zapuščany miechanizm našaha kryminalnaha pieraśledu i pieraśledu ludziej, jakija sa mnoj pracavali».

Za 9 miesiacaŭ staŭ, «napeŭna, mienš puzatym buržujem»

Babaryka vykłaŭ chranałohiju padziej, jakija majuć dačynieńnie da raźvićcia jaho kryminalnaha pieraśledu. Jon skazaŭ, što ŭsio pačałosia z 12 maja, kali jon zrabiŭ zajavu pra rašeńnie bałatavacca. Praz tydzień jaho štab zarehistravaŭ adnu z najbujniejšych inicyjatyŭnych hrupaŭ — bolš za 10 tysiač čałaviek. U svaju čarhu, 29 maja Łukašenka zajaviŭ, što ŭ finansavańni kampanii Babaryki jość «ruka Kramla», zhadvałasia firma «PryvatLizinh», i Babaryku pačali vinavacić u žulnictvie.

«Ja publična kažu pra niedapuščalnaść takich dziejańniaŭ i niedapuščalnaść zapužvańnia biełaruskaha naroda. Pačynajucca maje pajezdki pa rehijonach Biełarusi», — skazaŭ Babaryka.

Za čatyry dni štab sabraŭ bolš za 150 tysiač podpisaŭ, a 10 červienia było ŭžo kala trochsot tysiač. Mienavita ŭ hety dzień hučyć «praktyčna daručeńnie spadara Łukašenki prašarścić puzatych buržujaŭ».

Babaryka pažartavaŭ, što za 9 miesiacaŭ staŭ, «napeŭna, mienš puzatym buržujem», i heta vyklikała śmiech u zale. Sudździa na heta pryhraziŭ, što «dla padtrymańnia paradku, kali nieabchodna, usie prysutnyja buduć vydalenyja z zały».

Dalej Babaryka skazaŭ, što 11 červienia aryštoŭvajuć 15 supracoŭnikaŭ Biełhazprambanka i jahonych siabroŭ, a DFR zajaŭlaje pra pačatak kryminalnaj spravy, ale jamu nijakich abvinavačańniaŭ nie vystaŭlajecca.

«Z hledzišča zvyčajnaj łohiki heta toje samaje «kitajskaje» papiaredžańnie adnosna taho, što mnie albo źjazdžać z krainy, albo niejkim čynam spyniać udzieł u palityčnym žyćci», — skazaŭ jon.

U hety čas znajomyja papiaredžvali Babaryku, što jaho chutka aryštujuć i treba niešta rabić. Babaryka tady zajaviŭ, što aryšt jaho siabroŭ «absalutna niezakonny», i vykazaŭ hatoŭnaść pryjechać u luboje miesca, kab dać pakazańni. Potym była zajava tahačasnaha kiraŭnika Kamiteta dziaržaŭnaha kantrolu Ivana Tertela ab datyčnaści Babaryki da kryminalnych spraŭ.

«Niahledziačy na toje, što hučyć pramoje abvinavačańnie, ja ničoha nie rablu, kab schavacca z krainy, kab niejak paŭpłyvać na śviedak i zrabić jašče niejkija procipraŭnyja dziejańni, jakija pieraškadžajuć narmalnamu, sumlennamu sudovamu razboru», — skazaŭ Babaryka.

«Da 18 červienia nijakich pretenzij da mianie nie było»

Štab padaŭ u CVK bolš za 120 tysiač podpisaŭ, jakich było dastatkova dla rehistracyi kandydatam. Za dzień da aryštu «pačynajucca pramyja dziejańni» — biespadstaŭny aryšt rachunkaŭ vybarčaj kampanii, i 18 červienia — zatrymańnie Babaryki. Jaho patrabavańnie advakata było praihnaravana, Babaryku pryvieźli ŭ DFR, nie dali mahčymaści zrabić zajavu i źmiaścili ŭ SIZA KDB. Advakaty Babaryki padali ŭ CVK zajavu na rehistracyju, i ŭsie patrabavańni zakanadaŭstva byli vykananyja. Ale Babaryku nie zarehistravali z pryčyny lista Dziaržkantrolu, choć heta nie praduhledžana zakonam. Taksama byŭ zatrymany syn Babaryki, asnoŭnaja vina jakoha, pavodle padsudnaha, u tym, što jon «moj syn i kiraŭnik majho štaba». Eduard Babaryka dahetul znachodzicca ŭ SIZA KDB.

Viktar Babaryka zajaviŭ, što jaho zatrymańnie było «absalutna biespadstaŭnym». Jon zhadaŭ tahačasny infarmacyjny fon, kali dziaržaŭnyja ŚMI zajaŭlali pra jaho i supracoŭnikaŭ banka vinavataść, choć śledčyja dziejańni tady tolki pačalisia.

Pavodle Babaryki, bankaŭskaja śfiera ŭ Biełarusi davoli žorstka rehulujecca i pastajanna kantralujecca, siarod inšaha, zvonku. Ciaham 20 hadoŭ u Biełhazprambanku nie było znojdziena nivodnaha parušeńnia, jakoje mahło mieć choć namiok na kryminalny pieraśled.

«Takim čynam, vyłučajučy abvinavačańnie, śledčyja orhany staviać pad sumnieŭ prafiesijanalizm i cełasnaść usioj sistemy kantrolu, jakaja isnuje ŭ bankaŭskaj sistemie RB, i prafiesijanalizm akcyjanieraŭ sistemy kantrolu», — skazaŭ Babaryka.

Babaryka taksama zajaviŭ, što kateharyčna admaŭlaje vystaŭlenyja abvinavačańni. Jon zajaviŭ, što ŭvieś kryminalny pieraśled nakiravany na adchileńnie i dyskredytacyju jaho jak realnaha kankurenta dziejnaha na toj čas prezidenta.

«Da majho vychadu na palityčnaje pole Respubliki Biełaruś, da 18 červienia, nijakich pretenzij da mianie nie było. Nijakich kryminalnych spraŭ adnosna ludziej, jakija siadziać u hetaj kletcy, nie było zaviedziena, — skazaŭ jon. — Hety kryminalny pieraśled zasnavany vyklučna na dobraachvotnych pakazańniach, jakija ludzi davali ŭ SIZA KDB. Ja razumieju, što SIZA KDB spryjaje praśviatleńniu pamiaci, ale nikoli nie dumaŭ, što časy 30-ch hadoŭ mohuć być tut».

Byłyja kalehi «ahavaryli siabie i sprabavali ahavaryć jaho»

Pavodle Babaryki, nijakaj złačynnaj hrupy nie było, i ŭsie dziejničali ŭ intaresach banka i z ułasnaj inicyjatyvy.

«Ja nie byŭ inicyjataram stvareńnia nijakich zamiežnych kampanij i nie davaŭ nijakim zamiežnym kampanijam niejkich kamandaŭ i kiravańnia, jakoje supiarečyć zakanadaŭstvu. Ja nie byŭ ułaśnikam hrašovych srodkaŭ, jakija prysutničajuć u abvinavačańni. Ja nikoli nie naviazvaŭ nijakich niezakonnych umovaŭ supracoŭnictva nivodnamu z subjektaŭ haspadarańnia ci piersanalna niejkim ludziam, — skazaŭ Babaryka. — Ja nikoli nie atrymlivaŭ chabaru».

Babaryka skazaŭ, što jaho mocna ździviła, što jahonyja byłyja kalehi «ahavaryli siabie i sprabavali ahavaryć jaho». Jon patłumačyŭ heta ciskam, jaki akazvajecca ŭ SIZA KDB, a taksama ciskam na blizkich i svajakoŭ.

«Nie samaja lepšaja historyja — viedać, što tvaje dzieci znachodziacca ŭ SIZA KDB», — skazaŭ jon.

Babaryka taksama skazaŭ, što sumniavajecca ŭ abjektyŭnaści sudovaha razboru. Jon kazaŭ ab presinhu ŭ pryniaćci rašeńniaŭ.

«U dalejšym ja nie budu pakul, na hetym etapie, adkazvać ni na jakija pytańni, davać dadatkova niejkija tłumačeńni i pakazańni», — skazaŭ Babaryka.

Pavodle Babaryki, jaho kalehi nie vinavatyja.

«Ja nasamreč nie moh dla siabie doŭha adkazać na pytańnie, ci pravilna ja zrabiŭ 12 maja. Bo nastupstvy dla spravy dvaccaci piaci hadoŭ majho žyćcia, nastupstvy dla ludziej, — kaža Babaryka. — Matyŭ 12 maja ŭ mianie byŭ tolki adzin: ja chaču žyć u krainie, dzie panuje zakon».

Paśla pramovy Viktara Babaryki ŭ zale prahučali vopleski. Viktar Babaryka, jak i raniej, znachodzicca ŭ dalniaj ad zały kletcy.

Ludziej, jakija siońnia pryjšli na praces, achoŭniki prapuskali praz dva kardony ramak ź mietałašukalnikami, praviarali sumki, abšukvali, prymušali zdać telefony ŭ śpiecyjalnyja šufladki.

Viktar Babaryka nie davaŭ pakazańniaŭ padčas śledčych dziejańniaŭ i nie pryznaŭ svajoj viny.

Viarchoŭny sud vyrašyŭ, što jaho buduć dapytvać apošnim. Sud nie dazvoliŭ Viktaru Babaryku źviarnucca z zajavaj da pačatku dopytaŭ astatnich fihurantaŭ spravy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?