«Nikoli b nie padumała, što patraplu ŭ takuju ​​situacyju»

Złata znajšła IT-škołu z Bresta praź internet. Zaniatki prachodziać anłajn, vodhuki dobryja — vyrašyła, što možna zapisvać syna na kursy pa 3D-madelavańni.

— My pahavaryli ź mieniedžaram, mnie prapanavali dva dni na vybar — subota abo niadziela. Ja skazała, što my možam tolki ŭ niadzielu, subota adpadaje, bo ŭ dziciaci inšyja kursy. Mieniedžar heta pryniała.

Potym byŭ videazvanok z abmierkavańniem ahulnaj infarmacyi: jak vykładajuć, što dzicia budzie ŭmieć paśla kursaŭ. Tam ža abmiarkoŭvałasia apłata. Złata pieraviała 27 rubloŭ.

— Skazali, što treba apłacić adny zaniatki, heta budzie dałučeńniem da damovy na akazańnie adukacyjnych pasłuh. Jak mnie rastłumačyli, na papiarovych nośbitach ničoha nie padpisvajecca, usio anłajn, apłačvajecie adny zaniatki — vy z nami.

Złata śćviardžaje: havorka išła pra štomiesiačnuju apłatu napierad, płacić za niekalki miesiacaŭ ci paŭhoda nichto nie prapanoŭvaŭ.

— Paśla taho, jak ja vysłała ček, mianie papiaredzili, što zaniatki buduć 17 ci 24 vieraśnia. Ja adkazała, što ŭ suboty my nie možam, u dziciaci inšyja kursy. Jany skazali, što heta apošniaja hrupa, inšaj nie budzie. Ja napisała: davajcie tady pasprabujem, raptam jon paśpieje dałučycca da hetych zaniatkaŭ. A što mnie było rabić, kali ŭžo apłačana? Sa škoły napisali: dobra, pasprabujem, kali treba budzie, prymiem niejkija rašeńni.

Na zaniatki syn nie paśpieŭ praź inšyja kursy ŭ hety dzień, da ich nie padklučalisia ni padčas uroka, ni paźniej (pa ŭmovach damovy, zapis dastupny jašče try dni).

— Kali ja zrazumieła, što syn nie paśpiavaje, patelefanavała mieniedžar i skazała, što jon moža pahladzieć urok paśla kursaŭ, ale heta nie ŭdzieł u momancie, a prosta videa i krychu nie toje, čaho ja chacieła b. Tamu, na žal, sioleta my nie možam zajmacca, kali inšaha času niama.

U adkaz mieniedžar skazała, što toj, chto choča zajmacca, šukaje mahčymaści. Dla mianie heta prahučała vielmi dziŭna, bo ja paznačyła, što nam pasuje niadziela. Ale nie dyk nie — vyrašyła, što pojdziem na kursy ŭ nastupnym hodzie.

Ja była absalutna łajalnaja da škoły, bolš za toje, chacieła sama zajmacca i ŭsio ž adpravić da ich syna. Ale jany mianie krychu apiaredzili.

Praktyčna praz hod paśla kantaktaŭ sa škołaj, 2 žniŭnia, Złata atrymała pretenziju. U joj havaryłasia ab praterminavanaj zapazyčanaści pamieram 459 rubloŭ.

«U vypadku nieapłaty vami zapazyčanaści TAA «Inavacyjnyja viedy» budzie vymušana źviarnucca ŭ sud pa spahnańnie z vas sumy asnoŭnaha doŭhu ŭ pamiery 459 rubloŭ, a taksama pieni, pracentaŭ za karystańnie čužymi hrašovymi srodkami, dziaržaŭnaj pošliny i inšych sudovych vydatkaŭ, što značna pavialičyć sumu asnoŭnaha doŭhu», — havorycca ŭ pretenzii.

— Heta było nastolki niečakana, prosta šok! Mnie skazali: vy dałučylisia da damovy, treba było jaje čytać. Adna sprava, kali b ja apłaciła kursy napierad i potym admoviłasia: u škoły była b upuščanaja vyhada, tut možna zrazumieć. Ale kali dzicia nie było ni na adnych zaniatkach?

U damovie dałučeńnia na sajcie škoły jość u tym liku taki momant: zamoŭca dałučajecca da damovy šlacham poŭnaj abo častkovaj apłaty pasłuh. Kab admovicca ad kursaŭ, treba było za 30 dzion dasłać piśmovuju zajavu.

Złata kaža, što joj sapraŭdy prychodzili spasyłki na zaniatki i listy nakont apłaty. Ale jana pa spasyłkach nie pierachodziła: była ŭpeŭnienaja, što abmierkavała ŭsio ź mieniedžaram i što pytańnie navučańnia zakryta.

— U mianie takich listoŭ vielmi šmat. Naprykład, ja zacikaviłasia niejkimi IT-kursami, mnie ŭ jakaści rekłamy adpraŭlajuć rassyłku.

Skažu pa papiarednim dośviedzie pracy z absalutna roznymi kursami. Kali baćki kažuć: «My nie možam da vas chadzić», — to na hetym usio, nichto nikoli nie patrabuje pisać zajavu, jašče i na praciahu 30 dzion. Zhodna ź ich damovaj, ja abaviazanaja była heta zrabić. Nikoli b nie padumała, što, zaklučajučy damovu nakont kursaŭ, ja pavinna pabiehčy da jurysta i prakansultavacca.

Na inšych kursach, kali dzicia nie dajechała na zaniatki i maci nie papiaredžvała pra heta, nam adrazu zvanok: što zdaryłasia, kali adpracoŭku pryznačyć? Zaŭsiody jość zvarotnaja suviaź, moža, padletak vyrašyŭ niedzie pasiadzieć zamiest zaniatkaŭ. Tut było inakš: niama jaho na zaniatkach — nu i dobra.

Suma, jakaja zafiksavanaja ŭ pretenzii, taksama vyklikaje ŭ žančyny pytańni: heta nie paru zaniatkaŭ, a faktyčna košt niejkaha kursa. Bolš za toje, žančyna vyrašyła jašče raz pravieryć vodhuki pra kampaniju ŭ internecie i śćviardžaje, što znajšła padobny vypadak, kali kampanija zapatrabavała apłatu praz paŭhoda.

— U damovie jość punkt, što jany majuć prava admovicca ad damovy ŭ vypadku niesvoječasovaj apłaty. Ja nie apłačvała zaniatki, ale damovu sa mnoj nichto nie skasavaŭ. I ŭ mianie jość pytańnie: čamu jany hetaha nie zrabili, a čakali? List pryjšoŭ amal praz hod.

Mnie prapanavali rasterminoŭku na try miesiacy roŭnymi častkami, ale ja nie zhodnaja z pretenzijaj. Vypłata z majho boku budzie tolki pa rašeńni suda.

IT-škoła: «Treba čytać dahavor»

Žurnalisty patelefanavali pa kamientar u škołu MyIT. Jaho sutnaść, kali koratka: zakazčyk pavinien byŭ čytać damovu, a škoła maje prava, ale nie abaviazanaja sama skasoŭvać damovu, navat kali dziciaci na kursach nie było.

— Zakazčyk pa damovie, pierš čym dałučycca, pavinien ź joj aznajomicca. U joj prapisany ŭsie punkty, jakija datyčać navučańnia, u tym liku ŭsie pravy jak zakazčyka, tak i vykanaŭcy. Kali zakazčyca apłaciła i dałučyłasia da dahavora, a dzicia nie prychodziła, heta jaho prava.

Ale kali zakazčyca vyrašyła spynić zaniatki, jana pavinna była nie mienš jak za miesiac napisać zajavu ab skasavańni hetaj damovy. Heta zroblena nie było.

Biassprečna, buchhałteryja štomiesiac vystaŭlała joj rachunki. Čamu jana čakała pretenziju, a nie źviarnułasia, kali atrymała pieršy ci druhi rachunak? Heta zastajecca zahadkaj.

Čamu škoła adpraviła pretenziju praz stolki miesiacaŭ i nie admoviłasia ad damovy raniej, kali zaniatki nichto nie naviedvaŭ? Tam tłumačać, što buchhałteryja pačała raźbiracca z debitorskaj zapazyčanaściu, i tady dasłali pretenziju.

— A toje, što dzicia chadziła, nie chadziła… Škoła maje prava skasavać damovu, ale heta prava, a nie abaviazak. Škoła zaŭsiody idzie nasustrač navučencam, heta značyć, što siońnia dzicia moža nie pryjści, a pryjści praź miesiac. Čamu my pavinny skasoŭvać damovu adrazu?

— Ci byli ŭ vas raniej vypadki, padobnyja da hetaj situacyi?

— Vy viedajecie, heta kanfidencyjnaja infarmacyja.

Zaraz baki sustrenucca ŭ sudzie. U MyIT zapeŭnivajuć, što hetaha možna było paźbiehnuć.

— Ja tłumačyŭ zakazčyku: kali vy prychodzicie ŭ bank i bieracie kredyt, vy čytajecie damovu, jakuju sumu bieracie, jakim čynam damova skasoŭvajecca, jakaja pracentnaja staŭka? Adkaz byŭ «tak». A čamu takoje staŭleńnie da dakumientaŭ pa inšych pytańniach?

Liču, što lubuju papieru, dzie čałaviek płacić hrošy i biare na siabie jakija-niebudź abaviazacielstvy, jon abaviazany čytać, kali niešta niezrazumieła, pierapytvać i tolki paśla hetaha padpisvać. Atrymlivajecca, što ludziam jak by ŭsio roŭna. A kali atrymlivajuć pretenziju za nievykanańnie svaich abaviazacielstvaŭ, jany viartajucca i havorać, što heta nie pa-čałaviečy. Tut dziejničaje zakon.

Jak nie patrapić u takuju ​​situacyju

Žurnalisty źviarnulisia pa kamientar da advakata. Kali koratka: zaklučyć damovu šlacham apłaty možna, zakon heta praduhledžvaje. Ale jość i inšyja momanty, na jakija varta źviarnuć uvahu.

— Vykažu tolki mierkavańnie ab pierśpiektyvach razhladu mahčymaj sudovaj sprečki, bo dla vyznačeńnia pravavoj pazicyi pa spravie treba vyśvietlić dadatkovyja abstaviny ŭ čytački. Zakanadaŭstva Biełarusi praduhledžvaje mahčymaść zaklučeńnia damovy, u tym liku damovy dałučeńnia, šlacham ździajśnieńnia kankludentnych dziejańniaŭ, naprykład, apłaty pasłuh (punkt 3 artykuła 408 Hramadzianskaha kodeksa), — tłumačyć advakat Uładzisłava Hałuza. — Dahavoram, raźmieščanym na sajcie kampanii, praduhledžana, što zakazčyk dałučajecca da jaho ŭmoŭ šlacham poŭnaj abo častkovaj apłaty rachunka. Sudom u pieršuju čarhu budzie razhladacca pytańnie ab tym, ci zaklučana damova, možna razhladać apłatu vystaŭlenaha rachunka za pieršyja zaniatki na sumu 27 rubloŭ jak vykanańnie ŭmoŭ pa dałučeńni da damovy ci nie.

Kali sud pryjdzie da vysnovy, što damova pamiž bakami zaklučanaja, buduć analizavacca jaje ŭmovy.

Normami hramadzianskaha zakanadaŭstva praduhledžana, što zakazčyk abaviazany apłacić akazanyja pasłuhi ŭ terminy i ŭ paradku, jak skazana ŭ damovie (punkt 1 artykuła 735 HK). Kali pasłuhi zakazčyku niemahčyma było akazać pa pryčynie, jakaja ŭźnikła pa jaho vinie, to pa ahulnym pravile jon apłačvaje pasłuhi ŭ poŭnym abjomie (punkt 2 artykuła 735 HK).

— Kali, zychodziačy z umoŭ dahavora i normaŭ zakanadaŭstva, sud pryjdzie da vysnovy ab tym, što (1) dahavor pamiž kampanijaj i zakazčykam zaklučany, (2) dahavor va ŭstanoŭlenym paradku skasavany nie byŭ, (3) apłata, niahledziačy na ​​atrymanyja apaviaščeńni, zakazčykam nie praviedziena, (4) niemahčymaść atrymańnia pasłuhi ŭźnikła pa vinie zakazčyka, to moža być vyniesiena sudovaja pastanova ab spahnańni z zakazčyka sumy zapazyčanaści.

Čytačka padrabiazna apisvaje pytańnie ab uzhadnieńni z kampanijaj dnia naviedvańnia zaniatkaŭ (niadziela), adnak kampanija prapanavała tolki subotu. Jak tłumačyć advakat, hetyja dovady buduć taksama aceńvacca sudom, u tym liku z punktu hledžańnia najaŭnaści abo adsutnaści viny zakazčyka ŭ nienaviedvańni zaniatkaŭ, što moža paŭpłyvać na rašeńnie suda ab spahnańni zapazyčanaści.

A što nakont skasavańnia damovy IT-škołaj?

— Pytańnie ab tym, čamu kampanija samastojna nie admoviłasia ad damovy, bo pasłuhi nie apłačvalisia, maje miesca, adnak sud moža zychodzić z taho, što damovaj praduhledžana tolki prava, a nie abaviazak kampanii admovicca ad damovy ŭ takoj situacyi. Choć takija pavodziny kampanii, na moj pohlad, pavinny padlahać acency sudom z punktu hledžańnia dobrasumlennaści i złoŭžyvańnia pravam.

U hetaj situacyi čytačcy možna rekamiendavać źviarnucca da advakata pa jurydyčnuju kansultacyju dla vyznačeńnia svajoj pravavoj pazicyi pa spravie ŭ vypadku suda.

Čytajcie taksama:

500 dalaraŭ na štory, 200 — na repietytara. Kolki hrošaj i na što traciać ajcišniki ŭ Minsku

«Ciažka biez ajcišnikaŭ i turystaŭ». Historyja biełarusa, jaki pačynaŭ kala stanka «Biełšyny», a ciapier vałodaje sietkaj seks-šopaŭ

Śmierć biełaruskaj ajcišnicy ŭ Hruzii: jak trahiedyja maładoj dziaŭčyny vyliłasia ŭ vialiki kraŭdšejminh

Клас
3
Панылы сорам
7
Ха-ха
3
Ого
2
Сумна
1
Абуральна
6