Pavieł Daniejka Pavieł Daniejko Pavel Daneyko

Pavieł Daniejka. Fota: sacyjalnyja sietki biznesoŭca

14 vieraśnia adździeł rasśledavańniaŭ litoŭskaha LRT apublikavaŭ materyjał, pryśviečany biełaruskamu biznesoŭcu i dziejaču hramadzianskaj supolnaści Paŭłu Daniejku. Žurnalisty źviartajuć uvahu na toje, što ŭ chutkim časie pad dacham Jeŭrapiejskaha humanitarnaha ŭniviersiteta maje adkrycca fakultet biznesu i ekanomiki na bazie daśledčaha centra Beroc, dyrektaram u jakim Daniejka.

Na stvareńnie hetaj struktury płanujecca vydatkavać 1 miljon jeŭra finansavańnia ad ES. Adnak, zajaŭlajuć žurnalisty, Daniejka nie tolki nieadnarazova niehatyŭna vykazvaŭsia ŭ bok Litvy, ale i padtrymlivaŭ režym Łukašenki.

Da 2020 hoda jon uvachodziŭ u kansultatyŭnuju hrupu pry Radzie biaśpieki Łukašenki, a taksama zajmaŭ pasadu siabra rady dyrektaraŭ Biełhazprambanka i realizoŭvaŭ prajekty z najbujniejšymi bankami, što kantralujucca rasijskim režymam. 

Aŭtary rasśledavańnia pryhadvajuć słovy Daniejki, jakija jon skazaŭ u listapadzie 2019 hoda na kruhłym stale z udziełam dypłamatyčnaha korpusa, aficyjnych pradstaŭnikoŭ ułady Biełarusi i šyrokaha koła kiraŭnikoŭ mižnarodnych prajektaŭ.

Tady Daniejka skazaŭ, što Litva pravaliła reformy, a kirujuć tam pravyja nacyjanalisty, jakija chočuć padniać sabie rejtynhi. Na dumku Daniejki, narmalnyja adnosiny pamiž Biełaruśsiu i ES nie raźvivajucca, bo Litva ŭsio błakuje.

Taksama Daniejka skazaŭ, što nazvu Litvie padaravała Kaciaryna II, a Vilniu — Stalin. Žurnalisty LRT śćviardžajuć, što Daniejka nie raz anałahična vykazvaŭsia jak u hramadskim asiarodździ, tak i ŭ pryvatnych razmovach, čamu jany majuć dokazy. Žurnalisty paprasili Daniejku pryvieści dokazy jaho słoŭ ab tym, što Litva znachodzicca ŭ zmovie z Pucinym z metaj źniščeńnia Biełarusi.

Administracyjny dyrektar Beroc u adkaz kaža, što ab hetym jon skazaŭ u 2019 hodzie padčas niefarmalnaj razmovy ź litoŭskimi kalehami, kali išło abmierkavańnie šlachu Biełarusi da supracoŭnictva ź ES u prahramie «Uschodniaje partniorstva» i pieraškod na im.

«Heta była vielmi vostraja i ščyraja dyskusija zakrytaha charaktaru, frahmient jakoj zapisaŭ žurnalist. Našy adnosiny ź litoŭskimi kalehami dapuskali i dapuskajuć hraničnuju ščyraść», — adznačyŭ Daniejka i paprasiŭ prabačeńnia pierad usimi, kaho zakranuli jaho słovy.

Pry hetym Daniejka śćviardžaje, što nie krytykavaŭ Litvu ci litoŭcaŭ: «Hetaje vykazvańnie mieła miesca ŭ kantekście krytyki pazicyi šerahu litoŭskich palitykaŭ adnosna taho, jak i ŭ jakoj paśladoŭnaści lepš vyrašać aktualnyja pytańni dla abiedźviuch krain». 

Jon padkreślivaje, što nikoli nie vykazvaŭsia ab zmovie Litvy z Pucinym:

«Vašuju zdahadku ab zmovie Litvy z Pucinym ja razhladaju jak tvorčuju manipulacyju z vašaha boku i pakidaju jaje vam. Ni pra što padobnaje ni tady, ni ciapier z majho boku ŭ dačynieńni da Litvy jak krainy i jak dziaržavy havorki iści nie mahło i nie moža».

Čamu Daniejka vyrašyŭ asieści ŭ Litvie

Adkazvajučy na pytańnie: «Pakolki Vaša pazicyja ŭ adnosinach da Litvy nie źmianiłasia (hramadzianie Litvy, jakija nam śviedčyli, kažuć, što Vy nie saromiejeciesia krytykavać Litvu na svaich pracoŭnych sustrečach), rastłumačcie, kali łaska, čamu Vy vyrašyli asieści ŭ Litvie i padać zajavu na atrymańnie dazvołu na žycharstva ŭ krainie, da jakoj Vy staviciesia z pahardaj i čarnicie svaimi vykazvańniami?», — biznesoviec zaŭvažyŭ, što niama i nie moža być nijakich faktaŭ jaho byccam by drennaha staŭleńnia da Litvy, i prapanavaŭ:

«Kali niejkija hramadzianie Litvy vam jašče pra niešta śviedčyli ŭ adnosinach da mianie, davajcie nazaviem ich imiony i pryviadziem dakładnyja śviedčańni i fakty. Ja ž nastojvaju, što heta biespadstaŭnyja zdahadki i insinuacyi».

Dalej vykanaŭčy dyrektar Beroc raskazaŭ pra rełakacyju arhanizacyi ŭ 2021 hodzie va Ukrainu, a paśla pačatku vajny — u Litvu.

«Litva dała nam mahčymaść pačać usio z nula, za što my joj vielmi ŭdziačnyja. Tamu asnoŭnyja charaktarystyki majho staŭleńnia da Litvy — heta pavaha i padziaka. I ŭ hetym maja pazicyja da Litvy nikoli nie mianiałasia», — śćviardžaje Daniejka i znoŭ paŭtaraje, što

«rabić zajavy ab tym, što ja z pahardaju staŭlusia da Litvy i ačarniaju jaje svaimi vykazvańniami na asnovie frahmienta adnoj cytaty — heta vaša śviadomaja manipulacyja. Mnie škada, što niechta ci niešta prymušaje vas da takich dziejańniaŭ».

Čamu Daniejka ŭ ankiecie Departamienta mihracyi ŭ pytańniach ab suviaziach ź biełaruskimi stratehičnymi abjektami nie paznačyŭ, što ŭ svoj čas zjaŭlaŭsia členam rady dyrektaraŭ Biełhazprambanku

Adkazvajučy na heta pytańnie, biznesoviec ździviŭsia tamu, što žurnalisty viedajuć źmiest asabistych ankiet Departamienta mihracyi Litvy, i śmieła publična ab hetym zajaŭlajuć.

«Cikava, jak heta suadnosicca z zakanadaŭstvam Jeŭrasajuza ab abaronie piersanalnych danych (GDPR)?» —

zadaje rytaryčnaje pytańnie Daniejka i adznačaje, što jon nie bačyć padstaŭ pryličać Biełhazprambank da stratehičnych abjektaŭ. A fakt taho, što jon byŭ niezaležnym dyrektaram u radzie dyrektaraŭ, «šyroka viadomy i ź lohkaściu praviarajecca ŭ adkrytych krynicach». Treciaj pryčynaj, čamu jon hetaha nie zrabiŭ, było toje, što takaja dziejnaść nie była jaho pastajannaj zaniataściu.

Dalej Daniejka daŭ padrabiaznyja tłumačeńni adnosna svajoj pracy ŭ Biełhazprambanku.

Biznesoviec śćviardžaje, što adnym z klučavych faktaraŭ jaho zhody na vykanańnie funkcyj niezaležnaha dyrektara stała asoba staršyni praŭleńnia Biełhazprambanka Viktara Babaryki. Paśla jaho aryštu hałoŭnaj matyvacyjaj zastacca ŭ składzie rady dyrektaraŭ dla Daniejki stała

«dapamoha ŭ zachavańni bankam jaho padmurka (kamandy, karparatyŭnych praktyk), zakładzienaha Viktaram Babarykam, a taksama niedapuščeńnie złoŭžyvańniaŭ z boku represiŭnych orhanaŭ režymu dla prykryćcia palityčnaha pieraśledu Viktara Babaryki».

Biznesoviec śćviardžaje, što apošni raz braŭ udzieł u pasiadžeńni rady dyrektaraŭ u pačatku 2021 hoda. U lipieni taho ž hoda jon vymušany byŭ emihravać. A jahonyja paŭnamoctvy jak člena rady dyrektaraŭ skončylisia 28 lutaha 2022 hoda.

Biznesoviec nie adkazaŭ na pytańnie ab zarobku ad banku za pracu ŭ radzie dyrektaraŭ. Jon raskazaŭ, što niezaležnyja dyrektary nie atrymlivajuć štomiesiačny zarobak. Jany mohuć atrymać štohadovaje hrašovaje ŭznaharodžańnie. U 2021 hodzie takich vypłat nie było, bo bank mieŭ vialikija straty.

Čamu nie syšoŭ ź Biełhazprambanka, kali pačałasia vajna va Ukrainie?

Na heta pytańnie Daniejka adkazaŭ tak: «Ja «syšoŭ», a dakładniej, vymušany byŭ pakinuć Biełaruś u lipieni 2021 hoda. Z hetaha momantu de-fakta ja nijakaj pracy ŭ banku ŭžo nie vioŭ i nie moh vieści. 25 lutaha 2022 hoda ja pačaŭ rełakacyju z Kijeva na aŭtamabili. Kali praz šmat dzion my narešcie prybyli ŭ Varšavu, termin dziejańnia kantraktu skončyŭsia ŭžo i de-jure».

Pra suviazi z «Alfa-bankam»

Daniejka raspavioŭ, što ŭ jaho nie było nijakich śpiecyfičnych adnosin z «Alfa-bankam». Niekatoryja supracoŭniki hetaha banka, jak i mnostva inšych bankaŭ i niefinansavych kampanij, vučylisia ŭ Biznes-škole IPM. «Paśla jaje zakryćcia pad ciskam režymu ŭ lipieni 2021 hoda nijakich adnosin z hetym bankam u nas nie zastałosia zusim», — adznačaje biznesoviec.

Suviazi z Radaj biaśpieki Biełarusi

Žurnalisty paprasili Daniejku prakamientavać infarmacyju ab tym, što jon u Jeŭrapiejskim humanitarnym univiersitecie chvaliŭsia svaimi suviaziami ŭ Radzie biaśpieki Biełarusi.

Biznesoviec patłumačyŭ, što ŭ ramkach prajektu BELROC «Kastryčnicki ekanamičny forum» adbyvaŭsia dyjałoh pradstaŭnikoŭ biznesu, zamiežnych inviestaraŭ i pradstaŭnikoŭ dziaržaŭnych orhanaŭ.

«U tym liku heta byŭ i dyjałoh z čynoŭnikami ŭrada i ekanamičnych viedamstvaŭ, jakija mahli ŭvachodzić u hrupu pa ekanamičnaj biaśpiecy Rady biaśpieki».

Paśla žniŭnia 2020 hoda, pa słovach biznesoŭca, «kantakty dehradavali i całkam pierarvalisia, u hety čas jany niemahčymyja».

Ci zastaŭsia biznes u Biełarusi

Daniejka patłumačyŭ, što byŭ suzasnavalnikam Biznes-škoły IPM, jakuju ŭłady Biełarusi zakryli ŭ lipieni 2021 hoda. Jon vyjšaŭ sa składu suzasnavalnikaŭ 17 červienia taho ž hoda. Pa słovach biznesoŭca, heta byŭ jahony adziny biznes-prajekt. Ciapier jon takich nie maje i nijakimi ŭstanovami ŭ Biełarusi nie kiruje.

Pra bakałaŭrskuju prahramu «Biznes-ekanomika» EHU i 1 miljon jeŭra finansavańnia

Pa słovach Daniejki, u prahramie ŭ jakaści vykładčykaŭ pa profilnych dyscyplinach zajaŭlena 35 čałaviek. Ź ich 31 majuć doktarskija stupieni ŭ ekanomicy i/ci biznesie. Supracoŭnikaŭ Beroc siarod vykładčykaŭ 16 čałaviek (13 z navukovaj stupieńniu). Mienavita na ich laža asnoŭnaja nahruzka. Astatnija — haściavyja vykładčyki, siarod jakich «jość akademičnyja «zorki» pieršaj vieličyni, jakija pracujuć va ŭniviersitetach ZŠA, Šviecyi, Vialikabrytanii».

Daniejka źviartaje ŭvahu, što finansavańnie składaje nie 1 miljon, a 900 tysiač jeŭra i raźličana na try hady. «Tyja, chto raźbirajecca ŭ śfiery adukacyi, zrazumiejuć, što ŭ maštabie luboha adukacyjnaha prajektu heta dastatkova ścipłaja suma», — zaŭvažaje biznesoviec.

Na bakałaŭrskuju prahramu płanujuć štohod nabirać 60 studentaŭ. Ale bolšaja častka finansavańnia pojdzie na farmiravańnie materyjalnaj bazy i finansavańnie častki apieracyjnych vydatkaŭ. Biznesoviec płanuje, što na čaćviorty hod prahrama vyjdzie na płanavanuju kolkaść studentaŭ i stanie samaakupnaj.

Biznesmien paabiacaŭ, što paśla taho, jak prahrama projdzie akredytacyju, budzie zroblena jaje publičnaja prezientacyja.

Pavieł Daniejka ŭ 1996 hodzie byŭ abrany deputatam Viarchoŭnaha Savieta XIII sklikańnia ad Abjadnanaj hramadzianskaj partyi i ŭvachodziŭ u hrupu tych parłamientaryjaŭ, jakija pastavili podpisy pad patrabavańniem impičmientu Alaksandra Łukašenki. Paźniej jon zastavaŭsia aktyŭnym u hramadzianskaj supolnaści Biełarusi i paralelna zajmaŭsia biznesam.

Čytajcie jašče:

Adździeł rasśledavańniaŭ litoŭskaha LRT apublikavaŭ artykuł z krytykaj Paŭła Daniejki

Paŭła Daniejku vyklučyli z rady dyrektaraŭ Biełhazprambanka

Клас
27
Панылы сорам
3
Ха-ха
4
Ого
4
Сумна
2
Абуральна
5

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?