Hetaja antałohija — pieršaja sproba sabrać pad adnoj vokładkaj biełaruskaje hiej-piśmienstva, tamu na paŭnatu, jak pryznajucca ŭkładalniki, pretendavać nie mohuć. Hety płast hramadstva i kultury nikoli nie prajaŭlaŭsia paŭnavartasna i publična jak subjekt.

Układalnikam antałohii staŭ Uładzisłaŭ Harbacki, biełaruski piśmieńnik i pierakładčyk rodam ź Viciebska. Mienavita hety fakt, vidać, abumoviŭ nazvu antałohii «Malcy vychodziać z-pad kantrolu», bo «malcy» — heta adno z najbolš viadomych dyjalektnych viciebskich słoŭ, jakim abaznačajuć chłopcaŭ. A «vychad z-pad kantrolu» — adlustravańnie taho, što siońnia adbyvajecca nie tolki ŭ homaseksualnaj supolnaści, ale i ŭ cełym u biełaruskim hramadstvie.

Hetaja ž nazva nievypadkova pierahukvajecca z nazvaj zbornika žanočaha apaviadańnia «Žančyny vychodziać z-pad kantrolu», vydadzienaha ŭ 2006 hodzie ŭ sieryi «Kniharnia «Naša Niva».

Antałohija achoplivaje pieryjad ad XIX da pačatku XXI stahodździa. Najbolš rannija teksty, jakija byli ŭ jaje ŭklučany, — vierš Tamaša Zana (1796-1855) i epistalarnaja spadčyna fiłamataŭ, u tym liku listavańnie Adama Mickieviča (1798-1855) i Jana Čačota (1796-1847). 

Vokładka knihi. Fota: sajt vydaviectva «Skaryna»

Vokładka knihi. Fota: sajt vydaviectva «Skaryna»

Teksty źbiralisia z 2019 hoda, kali byŭ abvieščany pieršy anons antałohii. Dziakujučy padtrymcy haziety «Novy Čas» i supolnaści MAKEOUT udałosia sabrać pieršy błok tekstaŭ. Pierapynak byŭ zrobleny ŭ suviazi z kavidam i palityčnymi padziejami ŭ Biełarusi ŭ 2020 hodzie. Uletku 2022 hoda ŭ Łondanie było zasnavana biełaruskaje vydaviectva «Skaryna», jakoje paspryjała adnaŭleńniu zboru tekstaŭ. 

«Adbor adbyvaŭsia nie spantanna, a navukova: na asnovie analizu šmatlikaha aryhinalnaha (mastackich biełaruskamoŭnych tekstaŭ) i druharadnaha materyjału (litaraturnaj krytyki, ahladu) ciaham 10 hod. Taksama viałasia vialikaja praca ŭ archivach (apracoŭka starych haziet i časopisaŭ, bo mnohija mastackija teksty drukavalisia tolki tam, a nie ŭ asobnych knihach). Tak u archivach mnoju byŭ znojdzieny apovied Piatra Miatły za 1928 hod.

Časam ja raiŭsia ź litaraturaznaŭcami, ale ich dapamoha była druharadnaja — asnoŭny masiŭ tekstaŭ byŭ vyjaŭleny samastojna. Tut dapamoh navukovy padychod i vialiki ŭłasny čytacki dośvied. Akramia hetaha zbor novych tekstaŭ adbyvaŭsia praz anons antałohii: tak teksty dasłali 7 aŭtaraŭ. Praŭda, potym niekatoryja ź ich adklikali teksty», — tłumačyć układalnik.

Adam Mickievič i Tamaš Zan na karcinach Valencija Vańkoviča. Teksty hetych paetaŭ uklučany ŭ antałohiju hiej-piśmienstva. Fota: Wikimedia Commons

Adam Mickievič i Tamaš Zan na karcinach Valencija Vańkoviča. Teksty hetych paetaŭ uklučany ŭ antałohiju hiej-piśmienstva. Fota: Wikimedia Commons

U pradmovie da knihi adznačajecca, što homaeratyčnaść mužčynskich univiersiteckich i tavaryskich kołaŭ była charakternaja i dla Vilenskaha ŭniviersiteta pačatku XIX stahodździa. Aŭtary nie śćviardžajuć, što Zan i Mickievič byli homaseksuałami, ale ŭvodziać u biełaruski dyskurs dahetul niepramoŭlenyja aśpiekty žyćcia fiłamataŭ, jakija mieli niehieteraseksualny dośvied.

«Polskamoŭnyja teksty — T. Zan i A. Mickievič — viadomyja mnie raniej, bo «Listavańnie fiłamataŭ» pa-polsku viadomaje zdaŭna — bolš jak sto hod tamu listy sabrali i vydali ŭ Krakavie. To-bok da vychadu polskaj antałohii «Dezorientacje» (Dezaryjentacyja) ja ŭžo mieŭ hetyja teksty ŭ skarboncy».

Što majecca na ŭvazie pad «niehieteraseksualnym dośviedam» Tamaša Zana i Adama Mickieviča, Uładzisłaŭ Harbacki tłumačyć tak: 

«Niehieteraseksualny dośvied — lubyja praktyki, jakija vychodziać za miežy hieteraseksualnaści. Heta moža być biseksualny, homaseksualny dośvied.

U vypadku Tamaša Zana heta homaeratyčny i vyrazna homaseksualny ŭłasny dośvied u maładości. Ab čym śviedčać i jahony vierš, i list Chodźku. U vypadku Mickieviča heta, chutčej, fantazii, peŭnaja homaeratyčnaść va ŭjaŭleńni mužčynskaha siabroŭstva. Uryvak jahonaha listavańnia — dobry prykład i dokaz».

Da 1920-ch hadoŭ układalniki antałohii bolš nie zaŭvažyli nijakich prajaŭ hiejskaści ŭ litaratury. U 1928 hodzie ŭ vilenskaj biełaruskaj haziecie «Ściah Pracy» było nadrukavana apaviadańnie «Dziŭnoje viasielle», u jakim aŭtar vyjaviŭ, «jak mužčyna z mužčynam biarucca šlubam», a ŭrešcie i dzicio zavodziać. Hety hamafobny tvor vyśmiejvaŭ pałanafilskich biełarusaŭ-pierakińčykaŭ. U BSSR, niahledziačy na radykalnyja źmieny ŭ hramadstvie i navat admienu kryminalnaha pieraśledu za «mužałožnictva» až da časoŭ stalinskich represij, nijakich tvoraŭ na hiej-temu nie stvarałasia.

Hiej-piśmienstva adradžajecca tolki z 1990-ch hadoŭ, kali adbyvajecca demakratyzacyja hramadstva i dekryminalizacyja homaseksualnaści. U Adama Hłobusa źjaŭlalisia hałoŭnyja hieroi-hiei, a ŭ Alhierda Bachareviča — razvahi pra homaseksualnaść. U XXI stahodździ aŭtary ŭsio śmialej pišuć pra homaseksualny dośvied. 

Układalnik Uładzisłaŭ Harbacki na fonie nadrukavanych asobnikaŭ antałohii «Malcy vychodziać z-pad kantrolu». Fota: fejsbuk vydaviectva «Skaryna»

Układalnik Uładzisłaŭ Harbacki na fonie nadrukavanych asobnikaŭ antałohii «Malcy vychodziać z-pad kantrolu». Fota: fejsbuk vydaviectva «Skaryna»

«U polskaj antałohii niama takoha razryvu [amal na dva stahodździ], jak u našaj biełaruskaj — hetamu jość całkam zrazumiełyja pryčyny. XIX st. z paŭstańniami i «začystkaj» prademakratyčnaj hramady, vysyłkaj i emihracyjaj — i ŭsio ŭ adsutnaść dziaržaŭnaści i antybiełaruskaści impieryi ŭ pryncypie — nie spryjała raźvićciu i emansipacyi seksualnych dysidentaŭ. Hvałt impieryi z adnaho boku, i inšyja pryjarytety słaboha biełaruskaha ruchu z druhoha, adkinuli hetuju temu, całkam marhinalizavaŭšy jaje. Heta nie aznačaje, što homaseksualnaści nie isnavała ŭ Biełarusi — jana ŭsiak chavałasia».

Peŭnyja padazreńni ŭ homaseksualnaści ŭkładalnik maje da Alaksandra Rypinskaha (1809-1886), biełaruska-polskaha paeta, jaki źbiraŭ biełaruski falkłor i daśledavaŭ biełaruskuju litaraturu, jamu ž prypisvajecca ŭviadzieńnie ŭ łacinku litary «u nieskładovaje» — Ŭ. 

«Markiery [jakija navodziać na takija padazreńni] jość, ale, biezumoŭna, jany časta chibnyja. Heta nie racyjanalna i nie navukova, bo nie daviedziena dakładna, tamu ja nie śpiašajusia z vysnovami. Ale toj fakt, što Rypinski žyŭ adzin, časta ŭ kampanii inšych mužčyn, siabroŭ, pryjacielaŭ, vychodziŭ u śviet u supravadžeńni žančyn pa damoŭlenaści, kab jaho ŭsprymali «narmalnym», bo vychad u śviet časta vymahaŭ u XIX st. dokazu śpiełaści, to-bok zamužža, i padobnaje daje padstavy ličyć jaho nie zusim i nie zaŭsiody hieteranarmatyŭnym.

Biełaruski paet i falkłaryst Alaksandr Rypinski, na dumku ŭkładalnikaŭ antałohii, moža być niehieteraseksualnym aŭtaram. Fota: Wikimedia Commons

Biełaruski paet i falkłaryst Alaksandr Rypinski, na dumku ŭkładalnikaŭ antałohii, moža być niehieteraseksualnym aŭtaram. Fota: Wikimedia Commons

Toje, što ŭ tekstach jon časam pisaŭ pra žančyn — ničoha nie značyć. My viedajem, jak Šekśpir byŭ vymušany hieteraseksualizavać mnohich svaich hierojaŭ i hieraiń.

Budučyja daśledavańni, niama sumnievu, raskryjuć novyja cikavyja fakty i ŭzbahaciać biełaruskuju hiej-historyju i litaraturu». 

Polskaja hiej-antałohija, niahledziačy na ŭjaŭnuju kansiervatyŭnaść i relihijnaść polskaha hramadstva, nie sustreła čakanaj rezka admoŭnaj reakcyi, choć tudy byli ŭklučany i pakazany ź niazvykłaha rakursu amal mifałahizavanyja kulturnyja dziejačy — naadvarot, polskaje hramadstva vielmi zacikaviłasia temaj.

«Polskaje hramadstva ŭsialakaje: i kansiervatyŭnaje, i vielmi libieralnaje. Uładnyja elity tak, kansiervatyŭnyja, ale značnaja častka nasielnictva, tym bolš u bujnych haradach Polščy, adkrytaje i za sacyjalnyja i hiendarnyja źmianieńni. Darečy, polskaja litaratura zdaŭna heta ilustruje: kłasiki i kłasikini polskaj litaratury byli bi— ci homaseksualnymi asobami, i pry hetym imi začytvajucca ŭ krainie.

Kali źjaviłasia polskaja antałohija, to reakcyja była i stanoŭčaja: kniha razyšłasia ŭ chvilu. Druhoje vydańnie taksama raskupiłasia. Navinoj dla palakaŭ nie stała homaseksualnaść Słavackaha, Žmychoŭskaj, Ivaškieviča, Kanapnickaj, Pšybyšeŭskaha, Kamarnickaj, Šymanoŭskaha, Dambroŭskaj, Dehnieła i inšych. Plus da hetaha treba dadać biseksualnaść mnohich inšych piśmieńnikaŭ i piśmieńnic. Tamu antałohija prosta padkreśliła, što było viadoma i časta chavałasia, zamoŭčvałasia ŭładaj i Kaściołam».

Što tyčycca vychadu biełaruskaj antałohii, jakaja vyciahvaje ź niabytu mnohija cikavyja teksty, jakija ŭzbahačajuć litaraturu, to Uładzisłaŭ Harbacki ŭ pieršuju čarhu čakaje kurjoznaści i zacikaŭlenaści joju.

«Taksama viedaju, što reakcyja moža być i niehatyŭnaj: jak z boku aficyjnaj Biełarusi, tak i mnohich biełarusaŭ, jakija źjechali. Ale ja hatovy da hetaha. Niehatyŭnaja reakcyja śviedčyć tolki ab tym, što biełarusy zastajucca kansiervatyŭnymi i aŭtarytarnymi».

Zakanadaŭčaja navieła ab pieraśledzie za «prapahandu nietradycyjnych adnosin», jakaja była anansavana łukašenkaŭskim režymam, na dumku ŭkładalnika, jašče bolš marhinalizuje antałohiju.

«Adnak toje, što my ŭ zamiežžy i šmat biełarusaŭ i biełarusak pa-za miežami krainy, spryjaje nam. Bo va ŭmovach demakratyi kniha žyvie paŭnavartasna. Plus kniha budzie ŭ elektronnym farmacie, a tamu dastupnaj dla biełarusaŭ Biełarusi».

Taksama za ahučku antałohii ŭžo ŭziaŭsia prajekt «Narodnaja aŭdyjakniha». Aŭtary adznačajuć, što biełaruskaja kvir-litaratura ŭžo robić svaje pieršyja kroki, heta cikavaja i važnaja źjava, jakaja musić asprečyć mierkavańnie, što biełaruskaja litaratura biezdapamožnaja i sterylnaja ŭ apisańni cialesnaści, seksualnaści i intymnaści.

Pieršaja prezientacyja pieršaj antałohii biełaruskaha hiej-piśmienstva «Malcy vychodziać z-pad kantrolu» adbyłasia 7 kastryčnika ŭ Varšavie na fiestyvali intelektualnaj knihi PRADMOVA. Čarhovaja prezientacyja ŭ ramkach fiestyvalu adbudziecca 14 kastryčnika ŭ vilenskim «Paviljonasie» na Zavalnaj vulicy, 21 (Pylimo g., 21).

Paśla prezientacyi adbudziecca dyskusija na temu hiej-piśmienstva ŭ Biełarusi, što jano pryŭnosić i čamu vučyć. U prezientacyi voźmuć udzieł vydaviec Ihar Ivanoŭ i niekatoryja aŭtary. Prezientacyju budzie vieści ŭkładalnik Uładzisłaŭ Harbacki.

Čytajcie taksama:

«Jak takoje mahło adbycca?» U Vilni prezientavali knihu «Noč rasstralanych paetaŭ»

Čym vybitny Jun Fose, novy nobieleŭski łaŭreat pa litaratury? «Ën piša na novanarviežskaj», raskazvaje jaho pierakładčyk na biełaruskuju movu

«Na bierazie Voli». Vyjšła novaja kniha Andreja Chadanoviča 

Клас
25
Панылы сорам
21
Ха-ха
8
Ого
5
Сумна
3
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?