Ściah Tajvania. Fota: pixabay

Ściah Tajvania. Fota: pixabay

Na parłamienckich vybarach na Tajvani pieramoh «niepažadany dla Kitaja kandydat», staršynia kiroŭnaj Demakratyčnaj prahresiŭnaj partyi i prychilnik niezaležnaści Tajvania Łaj Cynde, jaki maje namier skaracić ekanamičnuju zaležnaść ad Piekina i praciahnuć umacoŭvać adnosiny z ZŠA.

Vynikaŭ vybaraŭ čakaŭ uvieś śviet, bo Kitaj pahražaje vostravu vajnoj u vypadku, kali paśla vybaraŭ tajvancy zachočuć abviaścić ab farmalnaj niezaležnaści ad Kitaja.

U svaim navahodnim zvarocie staršynia KNR Si Czińpin zajaviŭ, što Tajvań źjaŭlajecca častkaj Kitaja, a padčas apošniaj sustrečy z prezidentam ZŠA Džo Bajdenam paabiacaŭ tamu, što Kitaj niepaźbiežna dałučyć da siabie Tajvań vajennym albo mirnym šlacham u zaležnaści ad vynikaŭ vybaraŭ na vostravie.

Pra «stratehiju dzikabraza», jakuju Tajvań vykarystoŭvaje pry padrychtoŭcy da mahčymaha ŭvarvańnia Kitaja, my pisali tut.

Kali koratka, to vostraŭ pry dapamozie roznaha kompleksu vajskovych mier imkniecca strymlivać Kitaj ad pačatku vajny, dajučy jamu zrazumieć, što cana ŭvarvańnia moža akazacca zanadta vysokaj.

Pry hetym u Tajvania jość jašče adzin instrumient strymlivańnia, jaki ŭ teoryi zdolny nanieści niepapraŭnuju škodu Kitaju, paraŭnalnuju z masiravanym jadziernym udaram, i navat vyklikać poŭny kałaps usioj krainy.

Havorka pra źniščeńnie kitajskaj damby «Try ciaśniny».

Što za jana?

HES «Try ciaśniny». Fota: CGTN

HES «Try ciaśniny». Fota: CGTN

Damba «Try ciaśniny», jakaja znachodzicca ŭ kitajskaj pravincyi Chubej i pabudavanaja na race Janczy, źjaŭlajecca najbujniejšaj u śviecie hidraelektrastancyjaj (HES). Jana daje elektryčnaść niekalkim dziasiatkam miljonaŭ kitajcaŭ, a taksama ratuje sotni miljonaŭ ludziej u krainie ad zasuchi i pavodak.

Zbudavańnie vyšynioj u 185 mietraŭ i daŭžynioj bolš za 2 kiłamietry ŭtrymlivaje ŭ svaim vadaschoviščy amal 40 kubičnych kiłamietraŭ vady (u adnym kubičnym kiłamietry — miljard ton vady).

Jak adznačaje vydańnie Asia Times, jašče padčas budavańnia abjekta ŭ 90-ch častka tajvańskich čynoŭnikaŭ i vajskoŭcaŭ nazyvali dambu adnoj z hałoŭnych patencyjnych celaŭ dla źniščeńnia ŭ vypadku kitajskaha ŭvarvańnia na Tajvań i pahrozy jaho isnavańniu (asabliva pry prymianieńni kitajskaj jadziernaj zbroi pa vostravie).

Z tych časoŭ vajskovyja ekśpierty Tajvania niastomna dyskutujuć, jakim sposabam možna było b źniščyć kitajskuju HES. Prapanoŭvalisia varyjanty ŭnutranaj dyviersii, naniasieńnie bombavaha ŭdaru z samalotaŭ, vykarystańnie kryłatych zvyšhukavych rakiet.

Pakolki HES uzmocniena raznastajnymi mierami supraćpavietranaj abarony, jakija nie padpuściać da siabie samaloty, a taksama maje asoby ŭzrovień unutranaj biaśpieki, jaki nie prapuścić dyviersantaŭ, tajvańskija ekśpierty spynilisia na varyjancie z rakietami.

Dla paražeńnia takoha dalokaha ad vostrava abjekta (1200 kiłamietraŭ) u Tajvania jość dva vidy zvyšhukavych kryłatych rakiet: Hsiung Feng i Yun Feng.

Pieršyja zdolnyja lotać na adlehłaść ad 600 da 1200 kiłamietraŭ, adnak jany nie źjaŭlajucca takimi chutkimi, jak novyja i častkova zasakrečanyja Yun Feng, jakija pry bolšaj manieŭranaści pavinny lotać značna dalej.

Niekatoryja analityki ličać, što maksimalnaja dalokaść palotu Yun Feng moža skłaści 2000 km, što dastaje i da Piekina.

Akramia taho, iduć sprečki pra toje, kolki treba zapuścić rakiet za raz, bo niekatoryja ŭpeŭnienyja ŭ dastatkovaści adnaho-dvuch papadańniaŭ, a inšyja nastojvajuć na nieabchodnaści 1000 zapuskaŭ dla harantavanaha źniščeńnia damby.

Nastupstvy ŭdaru

Tajvań i jaho aktualnyja rakietnyja mahčymaści na terytoryi Kitaja. U radyusie paražeńnia tajvańskich kryłatych rakiet znachodziacca Piekin i HES «Try ciaśniny». Mapa: vecteezy. Infahrafika: «Naša Niva»

Tajvań i jaho aktualnyja rakietnyja mahčymaści na terytoryi Kitaja. U radyusie paražeńnia tajvańskich kryłatych rakiet znachodziacca Piekin i HES «Try ciaśniny». Mapa: vecteezy. Infahrafika: «Naša Niva»

U vypadku rakietnaha paražeńnia damby i jaje źniščeńnia hihanckaja chvala cunami raspaŭsiudzicca pa ŭsich nizoŭjach raki Janczy, całkam ci častkova zataplajučy cełyja pravincyi i bujnyja miehapolisy (Uchań, Šanchaj, Nankin, Chančžoŭ) razam z tysiačami nasielenych punktaŭ.

Patencyjnaja kolkaść achviar ad takoj katastrofy moža skłaści niekalki dziasiatkaŭ miljonaŭ ludziej. Jašče niekalki sotniaŭ miljonaŭ (kala 30% nasielnictva Kitaja) mohuć sutyknucca z epidemijami i masavym hoładam z-za zatapleńnia vielizarnaj kolkaści vornych i ŭradlivych ziemlaŭ na poŭdni i ŭschodzie Kitaja.

Ekanomika krainy ŭ takim vypadku moža sutyknucca z kałapsam. Budzie zakranutaja i značnaja častka kitajskaj vajskovaj infrastruktury.

Pavodle nieaficyjnaj internet-mapy vajskovych abjektaŭ Kitaja za 2022 hod, u vypadku poŭnaha praryvu damby mohuć być paškodžanyja ci źniščanyja:

  • Hałoŭny štab Abjadnanych sił materyjalna-techničnaha zabieśpiačeńnia armii Kitaja (Uchań);
  • Hałoŭny štab Pavietrana-desantavych vojskaŭ Kitaja (Siaahań, kala Uchania);
  • Uschodniaje kamandavańnie teatra vajennych dziejańniaŭ i Abjadnany štab padtrymki Uschodniaj vajskovaj akruhi (Nankin);
  • Hałoŭny ofis Ministerstva dziaržbiaśpieki i Hałoŭnaja vajskova-marskaja baza Uschodniaha fłotu VMS Kitaja (Šanchaj);
  • bolš za 30 avijabaz VPS Kitaja i dziasiatki baz roznych rodaŭ vojsk;
  • niekalki vajsko‌vych akade‌mij, bujny‌ch pradpryje‌mstvaŭ VPK, spadaro‌žnikavych baz i centraŭ kibierbiaśpieki;
  • imavie‌rnyja mie‌scy zachoŭvańnia ja‌dziernaj zbro‌i i vajsko‌vyja łabarato‌ryi (uklučajučy Instytu‌t virusało‌hii va Ucha‌ni, jaki‌, na du‌mku ča‌stki zacho‌dnich pali‌tykaŭ, źviazany z uciečkaj Covid-19).

Nastupstvy praryvu damby «Try ciaśniny»: usie nizoŭi raki Janczy ŭ miežach jaje basiejna (usia błakitnaja vobłaść pa kirunku čornych punkcirnych strełak) i ŭsie raźmieščanyja na hetych terytoryjach bujnyja miehapolisy (paznačanyja čyrvonym), vajskovyja bazy i tysiačy nasielenych punktaŭ mohuć być całkam źniščanyja vielizarnym masivam vady. Mapa: vecteezy. Infahrafika: «Naša Niva»

Nastupstvy praryvu damby «Try ciaśniny»: usie nizoŭi raki Janczy ŭ miežach jaje basiejna (usia błakitnaja vobłaść pa kirunku čornych punkcirnych strełak) i ŭsie raźmieščanyja na hetych terytoryjach bujnyja miehapolisy (paznačanyja čyrvonym), vajskovyja bazy i tysiačy nasielenych punktaŭ mohuć być całkam źniščanyja vielizarnym masivam vady. Mapa: vecteezy. Infahrafika: «Naša Niva»

Skrynia Pandory

Niahledziačy na apakaliptyčny scenar źniščeńnia damby, kitajskija ŭłady nie raz zajaŭlali, što rakietnym udaram całkam prarvać dambu nie atrymajecca, bo jana źjaŭlajecca hravitacyjnym i siehmientavanym zbudavańniem. Akramia vysokaj tryvałaści i vybuchaŭstojlivaści hravitacyjnych HES, vyviadzieńnie z ładu navat adnoj z častak takich dambaŭ nijak nie paŭpłyvaje na pracu inšych.

Takoje ž mierkavańnie padzialajuć i niekatoryja daradcy Ministerstva abarony Tajvania, adznačajučy, što kanstrukcyja damby moža vytrymać navat nievialiki jadzierny ŭdar, pišuć tajvańskija miedyja.

Pry hetym, dapuskajučy najhoršaje, kitajskija ŭłady ŭsio ž majuć płan na vypadak pahrozy isnavańniu HES. Jon praduhledžvaje svoječasovaje asušvańnie vadaschovišča, što, adnak, parušyć uvieś račny handal pa race Janczy i pryviadzie da surjoznych ekanamičnych strat.

U toj ža čas ułady Tajvania jašče ŭ 2022 hodzie aficyjna zajaŭlali, što nie buduć uryvacca na terytoryju Kitaja i razhladać varyjant udaru pa dambie. Adnak hetaja ŭmova budzie dziejničać roŭna da taho momantu, pakul Kitaj nie vyrašyć pajści na Tajvań vajnoj.

Z usiaho vyšejskazanaha stanovicca jasna, što nastupstvy ŭdaru pa dambie nie chočuć praviarać na sabie ni Kitaj, ni Tajvań. Adkryćcio hetaj skryni Pandory źviadzie na ništo tajvanskuju stratehiju strymlivańnia i pryviadzie da ŭzajemnaha masavaha źniščeńnia nasielnictva abiedźviuch krain.

Tamu nierealizavanaja pahroza źniščeńnia damby značna bolš efiektyŭnaja i lepšaja dla Tajvania, bo jana słužyć dadatkovym mocnym faktaram zachoŭvańnia miru ŭ rehijonie.

Zhodna z normami mižnarodnaha prava i praviłami viadzieńnia vajny, źniščeńnie lubych hramadzianskich abjektaŭ i zbudavańniaŭ, asabliva hidraelektrastancyj i inšaj krytyčnaj infrastruktury, źjaŭlajecca vajennym złačynstvam i złačynstvam suprać čałaviectva.

Čytajcie taksama:

Tajvań, jaho kremnijevy ščyt, sakrety i pieršaja łedzi ź Biełarusi. Vialiki repartaž Arcioma Harbaceviča pra vostraŭ, jaki pastaviŭ śviet u zaležnaść ad siabie

Rasiejcy ŭzarvali dambu Kachoŭskaj HES. Heta katastrofa, nastupstvy jakoj ciažka praličyć

Kitaj bolš nie pa zubach ZŠA?

Клас
67
Панылы сорам
7
Ха-ха
6
Ого
14
Сумна
5
Абуральна
14

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?