Prahrama kandydata ŭ Prezidenty Respubliki Biełaruś Sańnikava Andreja Alehaviča

Pryjšoŭ čas viarnuć Biełaruś narodu!

Naša kraina 16 hadoŭ žyła minułym. Sučasnyja vykliki i hłabalnyja źmieny patrabujuć novych rašeńniaŭ i padychodaŭ, ale dziaržaŭnaja sistema pracavała na zachavańnie ŭłady adnaho čałavieka.

Zamiest hodnaj zarpłaty i abarony intaresaŭ pracaŭnikoŭ — kabalnaja kantraktnaja sistema; zamiest stvareńnia sučasnych vytvorčaściaŭ — kansiervacyja savieckich układaŭ haspadarańnia; zamiest zvyčajnych stypiendyj i piensij — padački da vybaraŭ; zamiest sučasnaj miedycyny i adukacyi — parady i ladovyja pałacy. Nacyja vymiraje. Za 16 hadoŭ nasielnictva Biełarusi skaraciłasia na 800 000 čałaviek.

Biełaruś nazyvajuć apošniaj dyktaturaj Jeŭropy.

My apynulisia na ŭzbočynie jeŭrapiejskich ekanamičnych i kulturnych pracesaŭ.

I samaje hałoŭnaje — biełarusaŭ pazbavili prava vybirać svaju ŭładu, u krainie niama svabodnych i sumlennych vybaraŭ.

Ja chaču, kab Biełaruś adradziłasia, i ja viedaju, jak heta zrabić.

Źmiena ŭłady i palityčnaja reforma

Krainie patrebnaja źmiena ŭłady na ŭsich uzroŭniach.

Paśla majoj pieramohi budzie sklikany Kanstytucyjny schod, jaki zaćvierdzić źmieny ŭ Kanstytucyju i viernie realny padzieł uładaŭ. Krainie nieabchodny niezaležny Parłamient i niezaležny Sud.

Budzie źmienieny Vybarčy kodeks, projduć svabodnyja vybary deputataŭ usich uzroŭniaŭ, kiraŭnikoŭ haradoŭ.

Sudovaja ŭłada stanie niezaležnaj, budzie harantavany pryncyp roŭnaści ŭsich pierad zakonam.

Prezidenckaja forma kiravańnia budzie zachavanaja, ale paŭnamoctvy prezidenta i termin znachodžańnia la pasady buduć abmiežavanyja.

Padzieł uładaŭ i vybarnaść kiraŭnikoŭ dazvolić ažyćciaŭlać kantrol za ŭładaj z boku hramadstva.

Novaja industryjalizacyja — zakład roskvitu

Abiacaju pravieści realnuju libieralizacyju ekanomiki.

Administracyjna-kamandnaja sistema zžyła siabie, vyčarpanyja mahčymaści ekanamičnaha rostu, prajedzienyja pakinutyja ad SSSR asnoŭnyja vytvorčyja fondy.

U asnovu novaj ekanamičnaj palityki budzie pakładziena vyzvaleńnie pryvatnaj inicyjatyvy i madernizacyja ekanomiki na asnovie novaj industryjalizacyi. Jaje meta — ekanamičny rost za košt padvyšeńnia pradukcyjnaści pracy.

Damahusia, kab dziaržava pierastała daminavać u ekanomicy.

Budzie praviedziena raździaržaŭleńnie bolšaści pradpryjemstvaŭ, praviedziena spraviadlivaja i prazrystaja pryvatyzacyja.

Harantuju biezumoŭnuju abaronu pryvatnaj ułasnaści i raźvićcio volnaj kankurencyi.

My maksimalna sprościm i aŭtamatyzujem administracyjnyja pracedury, uviadziom «elektronny ŭrad».

Dla novaha biźniesu buduć uviedzienyja «padatkovyja kanikuły» na dva hady. Biełarusy zmohuć zajmacca kamiercyjnaj dziejnaściu biez rehistracyi — dastatkova apaviaścić padatkovyja orhany i zapłacić prybytkovy padatak.

Dola pryvatnaha siektara ŭ VUP na praciahu troch hadoŭ budzie pavialičana da 70%.

Madernizacyja ekanomiki budzie praviedziena za košt novaj industryjalizacyi i pryciahnieńnia ŭ krainu suśvietnych brendaŭ.

Novaja industryjalizacyja — heta nie tolki abnaŭleńnie technałohij i abstalavańnia, ale i vychad na sučasny ŭzrovień padziełu pracy, restrukturyzacyja pramysłovaści i «adhalinoŭvańnie» ad bujnych pradpryjemstvaŭ vytvorčaściaŭ kampanientaŭ, niaprofilnych słužbaŭ, farmavańnie kłastaraŭ vakoł zboračnych vytvorčaściaŭ, uklučeńnie biełaruskich pradpryjemstvaŭ u łancužki suśvietnych kampanij.

Za 5 hadoŭ pradukcyjnaść pracy ŭ cełym pa ekanomicy dasiahnie siaredniejeŭrapiejskaha ŭzroŭnia.

Praces restrukturyzacyi i technałahičnaha abnaŭleńnia budzie adbyvacca adnačasova z pracesami bankructva i pryvatyzacyi pradpryjemstvaŭ.

Harantuju pieradaču rabotnikam da 20% akcyj pradpryjemstvaŭ. Z metaj stymulavańnia mieniedžaraŭ, abmiežavany pakiet akcyj moža być pieradadzieny ŭ jakaści premii.

Adnym z najvažniejšych vynikaŭ restrukturyzacyi budzie źjaŭleńnie małych i siarednich pradpryjemstvaŭ i novaha płasta ŭłaśnikaŭ, sfarmavanaha z kiravancaŭ pradpryjemstvaŭ siaredniaha źviana.

Abiacaju: srodki ad pryvatyzacyi pojduć na realizacyju infrastrukturnych prajektaŭ, stvareńnie piensijnaha fonda, stabilizacyju finansavaj sistemy, madernizacyju ŽKH i enierhietyki.

Biełaruś ustupić u SHA na praciahu 2 hadoŭ.

Buduć admienienyja ŭvaznyja pošliny na bolšaść tavaraŭ, za vyklučeńniem pradmietaŭ raskošy.

Budzie zabiaśpiečana abarona nacyjanalnych vytvorcaŭ u pierachodny pieryjad.

Ja i maja kamanda praviadziom biudžetnuju reformu. Tak zvany prezidencki fond budzie likvidavany, a jaho srodki pojduć na padvyšeńnie stypiendyj, dapamohi pa dohladu za dziciem i pavieličeńnie zarpłat rabotnikaŭ sacyjalnaj śfiery.

U krainie budzie praviedziena ahrarnaja reforma, asnoŭnaja meta jakoj — dać mahčymaść ludziam ažyćciaŭlać haspadarańnie na ziamli na asnovie ŭsich formaŭ ułasnaści.

Častka ziemlaŭ (30–40%) budzie zareziervavanaja dla zdaćcia ŭ arendu ci prodažu hramadzianam Biełarusi dla viadzieńnia roznych formaŭ haspadarańnia na ziamli. Refarmavanyja haspadarki, u jakich ziamla padzielena na pai pamiž rabotnikami sielhaspradpryjemstva (uklučajučy piensijanieraŭ), čyściacca ad daŭhoŭ i pačynajuć rabotu «z čystaha lista».

Intehracyja ŭ ES dazvolić atrymać metavyja srodki na padtrymku sielhasvytvorcaŭ.

Ja praviadu padatkovuju reformu,

jakaja skarocić kolkaść padatkaŭ, źmienšyć padatkovuju nahruzku na pradpryjemstvy, sprościć praces vypłaty padatkaŭ.

Vybar Biełarusi: Jeŭrapiejski Sajuz i partniorstva z Rasijaj

Naša meta — ustupleńnie ŭ Jeŭrasajuz. Siabroŭstva ŭ ES — harantyja dabrabytu i roskvitu, ekanamičnaha rostu, pravoŭ i svabod hramadzian, pradkazalnaść źniešniaj i ŭnutranaj palityki.

Upeŭnieny, Biełaruś zmoža stać paŭnapraŭnym siabram ES praz 5–7 hadoŭ. A ciapier treba vykarystoŭvać usie vyhody prahramy «Uschodniaje partniorstva», jakimi nie zdolnaja skarystacca ciapierašniaja ŭłada.

Ja damahusia admieny vizavaha režymu pamiž Biełaruśsiu i Jeŭrasajuzam chutkim časam.

Rasija — nie tolki naš vialiki susied, ale i hałoŭny sajuźnik, nadziejny partnior. Stratehičnaje partniorstva z Rasijskaj Fiederacyjaj adkazvaje našym nacyjanalnym intaresam, słužyć harantyjaj biaśpieki i stabilnaści ŭ rehijonie.

Budzie realizavany ŭvieś patencyjał adnosin z Ukrainaj.

Budzie stvorana rehijanalnaja zona svabodnaha handlu z udziełam ES i Rasii.

Naša budučynia — našy dzieci

Naša meta — dziesiać miljonaŭ hramadzian Biełarusi ŭ 2015 hodzie.

Budzie realizavana dziaržaŭnaja prahrama «Biełaruskaja siamja», meta jakoj — rašeńnie demahrafičnaj prablemy.

Kožnaja siamja atrymaje pry naradžeńni pieršaha dzicia 1500 jeŭra, pačynajučy z druhoha — pa 2500 jeŭra. Štomiesiačnaja dapamoha pa dohladu za dziciom składzie nie mienš za 75% siaredniamiesiačnaha zarobku adnaho z baćkoŭ, ale nie nižej za biudžet pražytkavaha minimumu.

Ja damahusia źnižeńnia sabiekoštu budaŭnictva žylla, uviadzieńnia instytuta ipateki, stvareńnia roŭnych umoŭ dostupu da kredytavańnia, padavańnia lhotnych kredytaŭ šmatdzietnym siemjam.

Dziciačyja sadki i škoły pavinny bačyć kožnaje dzicia i kłapacicca pra jaho. Daškolnyja i školnyja piedahohi zmohuć ukaraniać ułasnyja aŭtarskija prahramy.

Abiacaju pravieści reformu sistemy miedycynskaha absłuhoŭvańnia. Miedycyna zastaniecca biaspłatnaj, ale budzie jakasnaj i dastupnaj. Taksama budzie stvorana sistema strachavoj miedycyny.

Maładyja ludzi atrymajuć jeŭrapiejskuju adukacyju. Tolki majučy ŭłasnych prafiesijanałaŭ vysokaha ŭzroŭnia, u supracoŭnictvie ź Jeŭrapiejskim Sajuzam i Rasijaj, my zmožam pravieści madernizacyju ekanomiki.

Sistema adukacyi krainy nie moža raźvivacca izalavana. Biełaruś dałučycca da Bałonskaha pracesu.

Zarpłaty vychavacielaŭ daškolnych ustanoŭ, nastaŭnikaŭ i vykładčykaŭ VNU na praciahu 3–5 hadoŭ buduć daviedzieny da siaredniejeŭrapiejskaha ŭzroŭnia.

Ja admianiu prymusovaje raźmierkavańnie vypusknikoŭ.

Sacyjalnaje partniorstva

Budzie admieniena kabalnaja kantraktnaja sistema. Prafsajuzy buduć adździeleny ad dziaržavy.

My piarojdziem ad dziaržaŭnaha paternalizmu da sacyjalnaha partniorstva, vydatki biźniesu na dabračynnaść i sacyjalna značnyja prajekty nie buduć abkładacca padatkami.

Zabiaśpieču siaredniejeŭrapiejski ŭzrovień piensij. Biahučy piensijny fond budzie farmavacca za košt prybytkaŭ ad pryvatyzacyi i pieraraźmierkavańnia srodkaŭ ad vysokaprybytkovych halin ekanomiki. Nazapašvalnaja piensijnaja sistema zabiaśpiečyć hodny ŭzrovień piensij u budučyni.

Uzajemadziejańnie navuki i biźniesu stanie pryjarytetnaj zadačaj dziaržavy.

Ja viarnu lhoty na prajezd dzieciam, studentam i piensijanieram.

Buduć zabiaśpiečany jeŭrapiejskija standarty žyćcia dla ludziej z abmiežavanymi mahčymaściami.

Čystaja Biełaruś

Pryjarytet — vykarystańnie alternatyŭnych krynic enierhii.

Buduć padtrymany prajekty, źviazanyja z adnaŭleńniem zahublenych bałotnych masivaŭ Paleśsia — lohkich Jeŭropy.

Biełaruś dałučycca da Jeŭrapiejskaj łandšaftnaj (Fłarentyjskaj) kanviencyi.

Z ulikam realnaha radyjeekałahičnaha stanovišča dziaržava zabiaśpiečyć efiektyŭnuju supraćradyjacyjnuju abaronu kožnaha čałavieka.

Buduć adnoŭleny sacyjalnyja harantyi ludziam, paciarpiełym ad Čarnobylskaj katastrofy.

Niejtralitet — harantyja nacyjanalnaj biaśpieki

Biełaruś — niejtralnaja dziaržava. Nam nie treba ŭstupać u NATO ci inšuju vajennuju arhanizacyju.

Termin słužby pa pryzyvu — 1 hod.

Słužba ŭ vojsku stanie sapraŭdnaj škołaj dla maładoha mužčyny, a nie biaspłatnaj pracaj na padsobnych rabotach. Adnačasova buduć stvorany vajskovyja padraździaleńni na prafiesijnaj asnovie.

Milicyja stanie palicyjaj, jakaja zojmiecca baraćboj sa złačynnaściu, a nie ź inšadumstvam. Jaje kolkaść budzie skaročana. Buduć dazvoleny pryvatnyja achoŭnyja ahienctvy, stvorany ŭmovy dla pierapadrychtoŭki i źmieny prafiesii.

Historyja robicca siońnia!

My vierniem nacyi samapavahu. Našyja znaki — ściah, hierb, mova — pavinny zaniać naležnaje miesca ŭ našym žyćci.

Nam treba pamiatać nie tolki pra siabie, ale i pra našych dziaciej, unukaŭ. My nie majem prava marnavać svaje i ich žyćci na isnavańnie pry dyktatury. Za svaju svabodu treba zmahacca! Los krainy siońnia vyrašajecca nie na kuchniach, a na Płoščy. Razam my pieramožam!

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?