Pandemija karanavirusnaj infiekcyi, jakaja pačałasia ŭ pačatku 2020 hoda, pryniesła hłabalny finansavy kryzis: abvał fondavych i naftavych rynkaŭ, pavalnaje biespracoŭje, zaniapad vytvorčaści i, adpaviedna, suśvietnaha VUP. Pa svaich maštabach siońniašni kryzis užo paraŭnoŭvajuć ź Vialikaj depresijaj u ZŠA, ale, na dumku analitykaŭ, «rekord» stahadovaj daŭniny ŭdasca pabić.

Vinoj usiamu — karancin. Kab paźbiehnuć niekantralavanaha raspaŭsiudžvańnia virusa, urady roznych krain vymušanyja prymušać ludziej siadzieć doma i pierachodzić na addalenuju pracu. U vyniku — pradpryjemstvy stajać, nafta nikomu nie patrebna, a ŭ kanały Vieniecyi viartajecca ryba. Adnak u hety ciažki dla ŭsiaho čałaviectva pieryjad vydatna siabie adčuvaje nie tolki pryroda, ale i akcyi tych kampanij, dla jakich karancin akazaŭsia załatoj žyłaj.

Analityki kryptavalutnaj płatformy Currency.com raspaviali, jakija kampanii akazalisia ŭ vyjhryšnym stanoviščy z-za epidemii i karancinu i zmohuć biez surjoznych strat pieražyć kryzis 2020 hoda.

Papa John's i McDonald's + 200% na dvaich

Hihanty industryi hramadskaha charčavańnia, takija jak Papa John's i McDonald's, dziakujučy ŭłasnym servisam dastaŭki ježy zdoleli zabiaśpiečyć ludziej na karancinie charčavańniem. Nie samym karysnym, ale ŭsio ž smačnym i papularnym va ŭsim śviecie. Što rabić u izalacyi, kali ŭ lubimyja restarany schadzić nielha? Pravilna, zakazvać ježu na dom.

Vynik: usiaho za miesiac ź nievialikim akcyi Papa John's dadali ŭ košcie 155%, a McDonald's — 50%. Pa vynikach finansavych spravazdač za 2 kvartał 2020 hoda ŭ kampanij čakajecca rezki pryrost vyručki i čystaha prybytku, što, chutčej za ŭsio, pryviadzie da dalejšaha rostu koštu akcyj. Adnak praciahniecca heta niadoŭha, za čas karancinu burhiery i picy chutka pryjadajucca, a paśla źniaćcia zabaron na vychad z domu kolkaść zakazaŭ rezka ŭpadzie.

Disney i Netflix pad picu Papa John's

Zamoviŭšy picu, zastajecca ŭklučyć lubimyja filmy i sieryjały. Hetuju patrebnaść zadavalniaje najbujniejšy ŭ śviecie kanhłamierat zabaŭ Walt Disney, jaki niadaŭna apublikavaŭ śpis zapłanavanych premjer na druhuju pałovu 2020 i 2021, dziakujučy čamu košt akcyj vyras na 38%.

Kampaniju Disney składaje viadučy stryminhavy servis Netflix, kolkaść padpisak na jaki raście prama praparcyjna biespracoŭju ŭ ZŠA. Vynik — +58% da koštu akcyj za miesiac. Adzinaja prablema Netflix — ciarpić stvareńnie i vypusk novaha kantentu z-za ŭviedzienaha karancinu. Paśla jaho źniaćcia kolkaść padpisak budzie padać pastupova, tak jak praces pošuku novaj pracy ŭ častki nasielnictva budzie nie chutkim. Finansavyja spravazdačy praciahnuć radavać inviestaraŭ i całkam vierahodna, što da 2021 hoda źnižeńnie koštu akcyj Disney i Netflix nie pradbačycca.

Kampjutarnyja hulni ad Electronic Arts i Activision Blizzard na Sony Playstation i Xbox

Paśla prahladu sieryjałaŭ na druhim miescy ŭ śpisie zabaŭ, a ŭ kahości i na pieršym, iduć kampjutarnyja hulni. Najbujniejšyja GameDev taksama atrymlivajuć profit ad karancinu, bo kupli hulniaŭ, danaty i padpiski rastuć. Electronic Arts i Activision Blizzard nabrali za miesiac paśla abvału rynku pa 35%, a karparacyja Sony sa svaim fłahmanskim hulniavym praduktam Sony Playstation padrasła na 28%.

Pramy kankurent Playstation — hulniavaja prystaŭka Xbox — taksama dapamahła svaim stvaralnikam, kampanii Microsoft, padaražeć na 37%. Na kampanii raspracoŭščykaŭ hulniaŭ pandemija akazvaje mienš surjozny ŭpłyŭ, čym na pradpryjemstvy, zaniatyja vytvorčaściu tavaraŭ, pakolki bolšuju častku piersanału, kali nie ŭsiu, možna pieravieści na addaleny režym bieź jakoj-niebudź škody dla dalejšaha funkcyjanavańnia.

Jak i ŭ vypadku z Netflix i Papa John's, paśla vychadu ludziej na pracu, kolkaść padpisak i pakupak hulniaŭ upadzie, ale da kanca hoda, vierahodna, akcyi dadzienych kampanij buduć praciahvać radavać svaim rostam dziakujučy pazityŭnaj spravazdačnaści.

Popyt na hulniavoje «žaleza» ad NVIDIA, AMD i Intel

Amataram kampjutarnych hulniaŭ, jakija nie pryznajuć hulniavyja kansoli, kab pahulać u sučasnyja hulni, treba abnavić «žaleza». U pieršuju čarhu hulni vielmi patrabavalnyja da videakart i pracesaraŭ, tamu niama ničoha dziŭnaha ŭ roście akcyj kampanii Nvidia, jakaja vypuskaje videakarty, na cełych 69%. Akcyi kampanij AMD, jakaja vypuskaje papularnyja pracesary sieryi Ryzen, padaraželi na 59%.

Pramy kankurent AMD, karparacyja Intel, trochi sastupaje, jaje akcyi vyraśli na 43%. Vierahodna, heta źviazana z tym, što jaje fłahmanskija pracesary Intel Core i3, i5, i7 i i9 pa pradukcyjnaści nie sastupajuć Ryzen, ale kaštujuć na 30% daražej. Paśla zaviaršeńnia pandemii popyt na pradukcyju vytvorcaŭ kamplektujučych dla PK trochi źnizicca i, vierahodna, vierniecca da pieradkryzisnych značeńniaŭ.

Anłajn-šopinh z Amazon, Alibaba i eBay

Tradycyjnyja handlovyja centry ŭ pieryjad izalacyi źmianilisia anłajn-hipiermarkietami, dzie možna kupić usio samaje nieabchodnaje i navat bolš. Takija bujnyja anłajn-rytejlery, jak Amazon, Alibaba Group i eBay, siońnia adnaasobna absłuhoŭvajuć samyja płaciežazdolnyja krainy śvietu. Zrazumieła, heta pazityŭna adbivajecca na vyručcy, prybytku i košcie akcyj adpaviedna. Z momantu abvału fondavych rynkaŭ akcyi kampanii Amazon padaraželi na 51%, akcyi eBay — na 48%, a papiery Alibaba — na 25%.

U adroźnieńnie ad dastaŭščykaŭ ježy, stryminhavych servisaŭ i raspracoŭščykaŭ hulniaŭ, popyt na pasłuhi anłajn-rytejleraŭ budzie zastavacca vysokim dastatkova doŭha. Navat paśla zaviaršeńnia karancinu i zakančeńnia pandemii ludzi buduć staracca paźbiahać miescaŭ vialikaha zboru narodu praz bojaź padčapić virus albo ŭ jakaści miery zaściarohi. Adpaviedna, možna mierkavać, što 2020 i 2021 hod buduć składvacca dla takich kampanij vielmi paśpiachova.

Atrymlivać asałodu ad šopinhu biascenna. Dla ŭsiaho astatniaha jość Visa i Mastercard

90% płaciažoŭ u śviecie adbyvajecca z dapamohaj kart Visa i Mastercard. Rost kolkaści anłajn-pakupak i bieskantaktavych płaciažoŭ u pieryjad epidemii ŭźlacieŭ. Łahična, što heta pryviało da padaražańnia koštu akcyj Visa na 32% i akcyj Mastercard na 41%, a taksama papularnaha ŭ ZŠA płaciežnaha servisu PayPal na 44%. Adziny rehijon, dzie nie pracujuć hetyja apłatnyja sistemy, — heta Kitaj. Miascovy rehulatar i apłatnyja sistemy Alipay i WePay paprostu vycisnuli ich z rynku. Navat niahledziačy na ​​heta, za apošnija 6 hadoŭ dachodnaść akcyj Visa i Mastercard skłała 194% i 174% adpaviedna, pry hetym dachodnaść ad S&P500, dla paraŭnańnia, skłała ŭsiaho 73%.

Jak i ŭ vypadku z anłajn-rytejlerami, efiekt ad pandemii budzie ŭpłyvać stanoŭča na akcyi płaciežnych sistem. Pa-pieršaje, niejki čas ludzi buduć aściarožničać i imknucca rabić pakupki anłajn abo bieskantaktavymi mietadami. Pa-druhoje, tendencyja vykarystańnia kart zamiest najaŭnaści štohod tolki pašyrajecca, čamu taksama spryjaje technałohija NFC, jakaja dazvalaje vykarystoŭvać smartfon zamiest karty, ale znoŭ-taki ŭsie tranzakcyi adbyvajucca na bazie płaciežnych sistem Visa, Mastercard i inšych.

Internet-siorfinh z Yandex i Google

Sučasny śviet i sietku internet praktyčna nierealna ŭjavić biez pošukavych sistem. Kali 10—12 hadoŭ tamu jany vykonvali adnu-adzinuju funkcyju — pošuk, to siońnia heta šmatfunkcyjanalnyja servisy, internet-hihanty.

Kampanii Google (Alphabet), Yandex, Baidu, Mali.ru Group i inšyja padajuć karystalnikam vielizarnuju kolkaść pasłuh, jak płatnych, tak i biaspłatnych, pakolki hetym kampanijam naležyć mnostva inšych prajektaŭ: ​​miesiendžary, słužby dastaŭki praduktaŭ i ježy, słužby taksi, płaciežnyja servisy, internet-kramy i mnohaje inšaje.

Siedziačy ŭ izalacyi, ludzi mižvoli vymušanyja karystacca pasłuhami pošukavikaŭ, jakija z zadavalnieńniem manietyzujuć pavieličeńnie trafiku, a taksama pradajuć usie spadarožnyja karancinu pasłuhi: dastaŭku ježy, taksi, anłajn-pakupki i mnohaje inšaje.

Vynik: akcyi Mail.ru Group na Łondanskaj fondavaj biržy vyraśli na 63%, akcyi Yandex — na 35%, akcyi Baidu, kitajskaha anałaha Google, pakazali rost na 30%, nu i sam Google padros na 28%.

Vysnovy

Pandemija karanavirusnaj infiekcyi dapamahła vielizarnaj kolkaści IT-kampanij uchilicca ad suśvietnaha finansavaha kryzisu, jaki jašče daloki ad svajho piku. Ludzi, jakija siadziać na karancinie, praciahnuć karystacca pasłuhami anłajn-kampanij, tym samym padtrymlivajučy ich i dapamahajučy raści ŭ hety niaprosty čas.

Zakančeńnie pandemii abo karancinu pakinie surjozny adbitak na psichałohii pavodzin ludziej, zrobić nas bolš pradbačlivymi: my budziem čaściej karystacca anłajn-pakupki i paźbiahać vialikaj kolkaści narodu. Tak, vierahodna, prodažy hulniaŭ, sieryjałaŭ i dastaŭki picy ŭpaduć, ale anłajn-rytejł, apłatnyja sistemy i internet-hihanty praciahnuć raści.

Analityki kryptapłatformy Currency.com rajać źviarnuć uvahu na akcyi takich brendaŭ, jak Amazon, Alibaba, Visa, Mastercard, PayPal, Yandex, Google i anałahičnych kampanij. Rekamiendujecca sačyć za kryptavalutnym rynkam, jaki paśla finansavaha kryzisu moža prademanstravać rost, pakolki z kožnym hodam cikavaść inviestaraŭ da ličbavych aktyvaŭ pavialičvajecca. Hetamu spryjaje pastupovaje rehulavańnie kryptavalut u roznych krainach, a taksama vymušanaja manietarnaja palityka Centralnych bankaŭ, nakiravanaja na padtrymańnie rynkaŭ padčas kryzisu i pandemii, ale ŭ toj ža samy čas zdolnaja pryvieści da niebyvałaj inflacyi navat u raźvitych krainach.

Kupić takienizavanyja akcyi pierśpiektyŭnych kampanij siońnia dosyć lohka moža luby achvotny na ​​rehulavanaj kryptapłatformie Currency.com, jakaja prapanuje svaim klijentam bolš za 1300 roznych aktyvaŭ. Na płatformie pradstaŭleny viadučyja pa kapitalizacyi kryptavaluty, takienizavanyja akcyi najbujniejšych u śviecie karparacyj, fondavyja indeksy, syravinnyja tavary, ETF, valuty i ablihacyi.

Currency.com rehulujecca zakanadaŭstvam Biełarusi, jakaja stała adnoj ź pieršych u śviecie krain, jakaja vyznačyła pravavy status kryptavalut i jakaja pryniała dekret «Ab raźvićci ličbavaj ekanomiki», jaki rehłamientuje paradak raboty z kryptavalutami. Bolš padrabiazna aznajomicca z płatformaj možna na aficyjnym sajcie: exchange.currency.com

Pamiatajecie, što inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Dadzieny materyjał nie źjaŭlajecca finansavaj kansultacyjaj.

Pośpiech minułych inviestycyj nie aznačaje pośpiechu ŭ budučyni.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0