Cytaty Lip pryvodzić BiełTA. Dziaŭčyna, jakaja sama hod tamu pierajechała ŭ Danieck, kaža, što pra pierajezd zadumvajecca i jaje maci.

«Kaža, što bolš nie moža tryvać toje, što ciapier adbyvajecca», — pryčytaje Lip pra situacyju ŭ Hiermanii.

«Vielmi mnohija niemcy chacieli b źjechać z Hiermanii. Šmat niemcaŭ pytajucca ŭ mianie, kali ž Rasija na tankach zajedzie ŭ Bierlin i vyzvalić ich ad hetaj dziaržavy. Ci pytajucca, jak možna pierajechać u Rasiju i atrymać vid na žycharstva», — pryvodziać jaje słovy.

Niemka z rasijskimi karaniami

Lip naradziłasia na poŭnačy Hiermanii, u Hamburhu. Baćka pachodziŭ z Sankt-Pieciarburha, a voś maci ŭsio žyćcio praviała na niamieckich ziemlach. Paznajomilisia jany na Bałtyjskim mory naprykancy 80-ch, na saviecka-hiermanskim mierapryjemstvie. Vynikam staŭ šlub — i siamja pačała žyćcio ŭ Zachodniaj Jeŭropie.

Alina ŭsio dziacinstva razmaŭlała vyklučna na niamieckaj movie, adnak pry kamunikacyjach z adnahodkami «zaŭsiody adčuvała ścianu miž saboj i tavaryšami pa škole». Pa słovach błohierki, tolki kali jana baviła čas ź dziećmi ruskich niemcaŭ, adčuvała siabie svajoj — datyčnaj jak da pracesu znosinaŭ, tak i da sapraŭdnaj kultury.

Prymknuła da «zialonych», ale chutka rasčaravałasia

Cikavaść da palityki ŭ Lip abudziłasia ŭ 2013-m padčas navučańnia va ŭniviersitecie. Dziaŭčynu, jakaja vyvučała achovu navakolnaha asiarodździa i prytrymlivałasia viehietaryjanstva, zacikavili idei «zialonych». Da taho ž pryvablivała atmaśfiera: «Zialenyja» — usie na «ty», jak siamja. Pry sustrečach radyja adno adnamu, padtrymlivajuć pazityŭ u asiarodździ, niasuć smačniaški», — uzhadvała Lip.

Adnak nadoŭha ŭ palitycy jana nie zabaviłasia. Pa mierkavańni błohierki, u partyi nichto nie chacieŭ čuć dumak zvonku i nie prymaŭ pazicyj, jakija razychodzilisia z hienieralnaj linijaj. Asabliva kali hetyja pohlady tyčylisia Rasii. Tamu paśla šerahu pajezdak na radzimu baćki Alina vyrašyła parvać z «zialonymi» i skončyła palityčnuju dziejnaść.

Pracavała ŭ Ermitažy, vandravała na Bajkał

Paśla zakančeńnia škoły Lip vyrašyła bližej paznajomicca z Rasijaj, dla čaho vypraviłasia ŭ Sankt-Pieciarburh. Tam, žyvučy razam z babulaj, jana kolki miesiacaŭ pracavała ŭ Ermitažy i sama praktykavałasia ŭ vyjaŭlenčym mastactvie. «Mienavita ŭ hetyja časy adčuła, što heta moj narod. I zrazumieła, što ŭ mianie ruskaja duša», — śćviardžaje Lip.

Mienavita z-za hetaha pa viartańni na radzimu pačała samastojna vučyć ruskuju movu pa knihach i davoli chutka joj avałodała. Akramia taho, užo ŭ časy adukacyi VNU błohierša časta vandravała pa Rasii — i asabliva ŭpadabała Bajkał, a taksama anieksavany Krym.

«Tady na sto adsotkaŭ zrazumieła, nakolki viasiołyja i ciopłyja ludzi tut žyvuć — bieź niamieckaj žorstkaści dy chałodnaści. U ruskich na pieršym płanie stajać dobryja adnosiny miž ludźmi, a nie praca. Jany zaŭsiody dapamahajuć adno adnamu», — zapeŭnivała Alina ŭsich padpisčykaŭ.

Darečy, u 2016-m Lip navat dypłom bakałaŭryjata vyrašyła pisać u Krymie — i raźličvała atrymać na heta stypiendyju. Bo ŭniviersitet zvyčajna zaachvočvaŭ studentaŭ rabić vynikovuju pracu za miažoj dy vydatkavaŭ na heta srodki. Adnak błohiercy admovili ŭ danatach, z-za čaho jana za ŭłasnyja hrošy daviała spravu da kanca.

Abvinavačvała niamieckija ŚMI ŭ prapahandzie

Padziei 2014 hoda stali pierałomnymi ŭ žyćci dy śvietapohladzie Lip. Anieksija Kryma, na jaje dumku, pačała aśviatlacca niamieckimi ŚMI adnaboka. Dziaŭčyna na śpiecyjalna adkrytym pad heta jutub-kanale tranślavała inšyja dumki.

«Ja razmaŭlała z žycharami, zdymała ich na videa — i čuła ŭ adkaz na pytańnie pra staŭleńnie da Rasii tolki pazityŭnyja vodhuki. Paśla tranślavała heta ŭ Hiermaniju, bo tam niama infarmacyi i videa pra toje, jak sapraŭdy žyvuć ludzi. Na radzimie mnie nie vieryli — navat redaktary bujnych vydańniaŭ», — tłumačyła Alina svoj karjerny vybar.

Darečy, u 2018-m u Krym pierajechaŭ i baćka Lip. Pa słovach błohierki, u Hiermanii jon mieŭ usio, navat ułasny paruśnik, ale byŭ nieščaślivy.

«Adnak paśla taho, jak pierabraŭsia ŭ Krym, jon staŭ samym ščaślivym čałaviekam na śviecie», — raskazvaje błohierka.

Pierajechała na Danbas, atrymała hramadzianstva DNR

U 2021-m Lip vypraviłasia na Danbas, bo nie razumieła «čamu z Krymam tak chutka vyrašyłasia situacyja, a na Danbasie usio raściahnułasia na vosiem hadoŭ». Daśledavańnie zaciahnułasia, što padšturchnuła błohierku atrymać hramadzianstva DNR i peŭny adrezak žyćcia prabavić u Daniecku.

Za hety čas Lip, jak sama padkreślivaje, «nidzie nie znajšła infarmacyi, što vosiem hadoŭ ukraincy stralajuć pa mirnych žycharach».

Tamu adčuła svaim abaviazkam jak adzinaja niemka na Danbasie pra hetuju temu raspaviadać Zachadu. «U Hiermanii nakont hetaha było pramyvańnie mazhoŭ: ničoha nie pakazvali i nie raspaviadali. Tamu ludzi zastavalisia ŭ infarmacyjnaj izalacyi. Ja ž, kali jeździła na front, razmaŭlała ź mirnymi žycharami — i ŭsio zapisvała».

Zastałasia bieź siabroŭ, nie moža viarnucca ŭ Hiermaniju

Śćvierdžańni kštałtu «ŭsie na Danbasie byli rady, što rasijanie ich vyzvalili» pryviali da izalacyi Lip na radzimie. U pryvatnym žyćci jana zhubiła vialikuju kolkaść siabroŭ, pakolki tyja «vystupajuć suprać śpiecapieracyi i padtrymlivajuć prapahandu ź lejtmatyvam «Pucin zabivaje mirnych ludziej».

Što ž da bytavoha ŭzroŭniu, to tam błohierka «adčuła cisk z boku dziaržavy» — naprykład, praz błakavańnie rachunka Paypal. 

«Mianie mohuć pasadzić biez anijakaj na toje pryčyny. Viedaju niekalkich ludziej, jakija takim čynam paciarpieli — i prasiedzieli paŭhoda», — pužaje aŭdytoryju Lip. Dy nastojvaje, što ŭ Hiermaniju ciapier joj nie pryjechać: «Tam niama svabody słova, sieńnia hetaja kraina całkam tatalitarnaja».

Bačyć u niemcach nacystaŭ, a ŭ žycharach Danbasa — rasijan

Praz svaje kanały, aŭdytoryja jakich, na dumku Lip, składaje niekalki miljonaŭ čałaviek, błohierka danosić radykalna prarasijskija pazicyi. A časami ŭvohule paŭtaraje rytoryku Kisialova dy Sałaŭjova. Naprykład, tyražuje historyi pra rusafobiju, u vyniku jakoj ruskim ludziam zabaraniajuć uvachod u restarany dy pošty, a taksama admaŭlajuć u rehistracyi ŭ. balnicy.

«Hetyja ludzi — nacysty, ničym nie lepšyja za tych, što isnavali ŭ časy Druhoj suśvietnaj vajny. Hledziačy na heta, niemcy marać pierajechać u Rasiju. I nie tolki ruskija niemcy, ale i karennyja — razumnyja dy adukavanyja — pra heta marać», — zapeŭnivaje Lip.

Nie mienš ahniavyja śpičy błohierki tyčacca žycharoŭ Danbasa.

«Žychary Danbasa nienavidziać Ukrainu. I ni ŭ jakim razie nie žadajuć jadnańnia: albo niezaležnaść, albo žyćcio ŭ składzie Rasii. Jany pili šampanskaje dy śviatkavali 24 lutaha jak dzień vyzvaleńnia. Bo raniej kryšku byli rasčaravanyja dziejami RF, maŭlaŭ, čamu fiederacyja chutka dapamahła Krymu, ale nie zdoleła apieratyŭna vyrašyć pytańnie Danbasu», — davodziła dziaŭčyna.

Maryć pra hramadzianstva RF, kryŭdzicca na mianušku «pucinski infavoin»

Amal usie rodzičy Aliny pierajechali ŭ Rasiju — za miažoj zastajecca tolki maci, jakaja taksama čakaje dazvołu na źmienu krainy. Pry hetym Lip nazyvaje svajoj maraj atrymańnie pašpartu i hramadzianstva RF. Praŭda, źviarnucca da Uładzimira Pucina z hetym zapytam piersnalna u jaje «pakul nie ŭdałosia»: błohierka sa škadavańniem adznačaje, što ŭžyvuju kiraŭnika dziaržavy nie bačyła.

A voś niamieckija ŚMI — Spiegel, Kölner Stadt-Anzeiger i šerah inšych — naadvarot, ličać Lip kreaturaj Kramla i nazyvajuć samaj važnaj fihuraj prapahandy RF u Hiermanii. Navat mianušku «pucinski infavoin» błohiercy dali, na jakuju Lip surjozna kryŭdzicca.

Padtrymlivaje antyvaksieraŭ, ličyć RF samaj biaśpiečnaj u śviecie

Adziny minus, jaki Lip zdoleła adšukać za ŭvieś čas žyćcia ŭ Rasii, źviazany ź niedachopam punktualnaści ŭ ludziej. Maŭlaŭ, damaŭlajucca na sustreču, a paśla mohuć źmianić płany. U astatnim RF błohierka nazyvaje ledźvie nie idealnaj krainaj dla žyćcia, bo nie moža ŭzhadać nivodnaj drennaj situacyi, ź joju źviazanaj. Ličyć aładki samaj hodnaj stravaj u śviecie, a Pieciarburh i Maskvu — najpryhažejšymi haradami.

Rasija padabajecca błohiercy jašče i «vysokim uzroŭniem svabody». Jak aktyvist ruchu Querdenker («inšadumcy») jana ŭchvalaje admovu ad prymusovaj vakcynacyi i karanavirusnych abmiežavańniaŭ. Dy i ŭ cełym śćviardžaje, što śvietu maje sens brać prykład z Rasii ŭ arhanizacyi žyćcia dy svabod hramadzian.

Клас
6
Панылы сорам
160
Ха-ха
39
Ого
5
Сумна
3
Абуральна
10